Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1812180

Dzisiaj jest: Sobota
30 Maja 2020
Imieniny obchodzą
Andonik, Feliks, Ferdynand, Joanna,
Sulimir

Do końca roku zostało 216 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola specjalnego,

którzy z racji stanu zdrowie w sposób szczególny narażeni są na wszelkie infekcje i zakażenia,

wobec braku przesłanek organizacyjno-życiowych rodziców dzieci przedszkolnych informuję,

iż Przedszkole Specjalne w SOSzW w Międzychodzie do 24 maja 2020 r. nadal funkcjonować będzie w sposób zdalny,

świadcząc wychowankom i ich rodzicom wszelką pomoc i wsparcie koordynując wszelkie zajęcia w trybie pracy na odległość.

Warsztaty z wykonywania Kartek ?wiatecznych w KMP

Hania Kami?ska, Daria Grzesiak i Oliwia Paczy?ska z naszej szko?y uczestniczy?y w warsztatach w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw. Wsplnie projektowa?y kartki ?wi?teczne. Dzi?kujemy artystom z KMP za zaproszenie na warsztaty. Bardzo nam si? podoba?o.

"STOP AIDS"

?wiatowy Dzie? AIDS obchodzony 1 grudnia ma zwrci? uwag? na zapobieganie tej chorobie. Jest obchodzony ju? po raz 28. W naszej szkole uczniowie nagrali film pt "STOP AIDS"

Kiermasz ?wi?teczny

W tym roku przy??czyli?my si? do Kiermaszu ?wi?tecznego organizowanego prze CAK w Mi?dzychodzie. Impreza przyci?gn??a t?umy zainteresowanych.

Miko?ajkowe zawody sportowe

W dniu 7 grudnia uczniowie naszego O?rodka udali si? do ?s?siadw? na sale sportow?, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowych zawodach sportowych. Podzieleni na grupy brali udzia? w przenoszeniu bombki na ?y?eczce, pomagali ?w. Miko?ajowi w przewo?eniu prezentw, zamienili si? na kilka sekund w anio?ki. Zabawa by?a przednia.

Więcej…

Miko?ajki 2016

9 grudnia odby?o si? spotkanie miko?ajkowe. Zawitali do nas go?cie: ksi?dz Tomasz Grny, ktry zapozna? nas z adwentowymi zwyczajami oraz pan Mariusz Ambro?uk, ktry zagra? i za?piewa? z panem Maciejem kol?dy. Pan Maciej przeczyta? histori? biskupa Miko?aja, Flamaster brawurowo zata?czy?, a Miko?aj zostawi? dla naszych uczniw upominki. Dzi?kujemy rwnie? klasie 3 b i p.Natalii, ?e przyj?li nasze zaproszenie i byli z nami.

Więcej…

Warsztaty " Dbre wychowanie"

W poniedzia?ek 28 listopada pani Ma?gosia i pani Asia zaprosi?y nas do przypomnienia sobie o dobrych manierach, czyli o czym? co dobrze znamy, ale czasem zdarza nam si? o nich zapomnie?.

Pani Ma?gosia z pomoc? prezentacji multimedialnej i krtkiego filmu przedstawi?a zasady Savoir vivre (sawuar wiwr). Po krtkiej powtrce wype?nili?my test, za ktry ka?da grupa otrzyma?a nagrod?. Pani Asia i autorzy opowiedzieli o pracach na temat dobrego wychowania.

Więcej…

Andrzejki 2016

W dniu 29 listopada dla uczniw naszego O?rodka zosta?y zorganizowane andrzejki.
Dyskoteka szkolna by?a po??czona z loteri? s?odkich fantw, zakupem ciasteczek z przepowiednia bran? z przymru?eniem oka oraz wr?bami andrzejkowymi.
Serdecznie dzi?kujemy m?odzie?y za przybycie, dobre humory i aktywny udzia?.
Zapraszamy Was za rok!

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Więcej…

Akcja - "Kup Pan szczotk?!"

Dzisiaj zako?czy?a si? akcja prowadzona przez SU pod has?em - Kup pan szczotk?. Wszyscy uczniowie, ktrzy zakupili i przynie?li szczotk? lub past? dla dzieci z Afryki zrobili sobie pami?tkowe zdj?cie.

Muzycy i ich instrumenty- skrzypce

We wtorek odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu Muzycy i ich instrumenty. Na zaproszenie pana Macieja odwiedzi? nas pan Miron Stieler, ktry zaprezentowa? nam skrzypce. Poznali?my skrzypce takie, na ktrych muzycy graj? w filharmonii, skrzypce ludowe i odmian? skrzypiec pochodz?ca z Nepalu. Pan Miron zagra? nam na nich wszystkich i opowiedzia? o swoich instrumentach. Dowiedzieli?my si? rwnie?, ?e nasz go?? jest podr?nikiem i odwiedzi nas jeszcze, aby zaprezentowa? instrumenty etniczne.
Czekamy niecierpliwie i dzi?kujemy za odwiedziny.

Więcej…

Spotkanie z Pani? Prezydentow?- Agat? Kornhauser- Duda

Dzisiaj odwiedzili?my Warszaw?. Zbirka 5 rano. Sze?? godzin w autobusie z super kierowc?. Jeste?my w Pa?acu Namiestnikowskim- siedzibie prezydenta RP. Sprawdzeni przez ochron?, udali?my si? na zwiedzanie pa?acu- pi?kne, historyczne wn?trza, po ktrych chodzi?o pi?ciu prezydentw RP. Siadali?my tam gdzie siada prezydent w czasie narad, bywali?my tam gdzie prezydent z ma??onk? przyjmuj? go?ci i w ko?cu najwa?niejsze spotkanie z pierwsz? dam?...

Więcej…

W pi?tek 4 listopada 2016r. poszli?my si? na wycieczk? do Zak?adw Przemys?u Owocowo-Warzywnego w Mi?dzychodzie. Produkty firmy wrci?y na rynek, a my chcieli?my zobaczy?, jak si? je produkuje.

Po zak?adzie oprowadza? nas i opowiada? o cyklach produkcji pan Ryszard Chabiera.

Dzi?kujemy.

Więcej…

Czytamy w czwartki - wizyta w bibliotece publicznej

W ka?dy czwartek udajemy si? do biblioteki na spotkanie z ksi??k?. Rozpocz?li?my cykl opowie?ci jesiennych. Pi?kne opowiadanie ?O li?ciu Jasiu? pokaza?o, ?e warto mie? przyjaci?, ktrzy pomog? nam przej?? przez ?ycie. Uczymy si? s?ucha?, odpowiada? na pytania, doskonalimy umiej?tno?ci plastyczne i techniczne.Urodziny Kubusia Puchatka

Pod has?em ?Prosz?, dzi?kuj?, przepraszam? ?wi?towali?my w pi?tek 28 pa?dziernika sme urodziny Kubusia Puchatka. Na pocz?tek spotkania dzieci ze szkolnego ko?a teatralnego przygotowa?y dla wszystkich go?ci przedstawienie pt. ?Szcz??liwy dzie? kochania?...

Więcej…

3A z ZS JEDYNKA

24.10.2016 r.odwiedzili nasz o?rodek uczniowie klasy 3a Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka w Mi?dzychodzie wraz z wychowawc? p. Januszem Skorup? .Wychowankowie Pana Janusza mieli mo?liwo?? obejrzenia sal dydaktycznych i zapoznania si? z rodzajami prowadzonych w nich zaj?? .Uczniowie ofiarowali przedszkola kom w?asne zabawki ,gry ,ksi??ki oraz przybory plastyczne .Podarunki sprawi?y naszym maluszkom ogromn? rado?? .

DZI?KUJEMY!

Anna Pospiesza?a

Wolontariat ZS JEDYNKA

Poniedzia?ek 24.10.2016r. by? w naszym O?rodku dniem pe?nym mi?ych niespodzianek. Naszym go?ciem by?a Pani Ewa Mrwka wraz z przedstawicielkami wolontariatu dzia?aj?cego w Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka. Przedszkolaki zosta?y obdarowane zabawkami ,puzzlami ,ksi??kami ,grami edukacyjnymi oraz maskotkami{#emotions_dlg.smile}

DZI?KUJEMY

Anna Pospiesza?a

STOP GRYPA !

Strona 8 z 32

You are here