Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1411848

Dzisiaj jest: Czwartek
19 Września 2019
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja,
Sydonia, Teodor, Więcemir

Do końca roku zostało 104 dni.
Zodiak: Panna

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Dnia 26 kwietnia w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich odby?o si? drugie spotkanie warsztatowe, na ktrym uczniowie z klasy V i VI wykonywali naczynia gliniane na kole garncarskim. Histori? i technik? garncarstwa przybli?y?a dzieciom pani Gra?yna Nowak. Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemios? znane od neolitu.

Więcej…

Dzie? Ziemi

22 kwietnia obchodzili?my Dzie? Ziemi. Z tej okazji p. Agnieszka i p. Marzena przygotowa?y krtki wyk?adzik o ochronie przyrody, ka?dy mia? okazj? wykaza? sie wiedz? rozwi?zuj?c krzy?wk? lub talentem artystycznym koloruj?c przygotowane ilustracje. Na koniec poszli?my na boisko gdzie sprawdzili?my w?asnymi nosami jak brzydko pachn? spalane ?mieci. To co sie nie spali?o zosta?o przez nas zakopane w ramach eksperymentu (9krokw)- za rok sprawdzimy co si? tam zmieni?o.

Więcej…

OMNIBUS 2016

14.04.2016r. w naszej szkole odby? si? konkurs wiedzy o wszystkim i z wszystkiego.

Omnibusem 2016 zosta? Dawid Orlik. Drugie miejsce zaj?? ?ukasz Orlik, a trzecie Oliwia Paczy?ska.

Gratulujemy.

Wycieczka do drukarni

Dnia 19 kwietnia uczniowie szko?y podstawowej udali si? do drukarni.Celem wycieczki by?o zapoznanie si? z etapami procesu drukowania. Dzieci zwiedzi?y pomieszczenia drukarni, obejrza?y maszyny wykorzystywane do drukowania np.: opakowa?, reklam, ksi??ek, ulotek informacyjnych. Dzi?kujemy bardzo drukarni za ciekaw? i pouczaj?ca lekcj?.

"Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"

Dnia 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Art Cafe przy Centrum Animacji Kultury odby?o si? Uroczyste Rozstrzygni?cie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i M?odzie?y "Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"...

Więcej…

"Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki"

8 kwietnia byli?my w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie na uroczystym wr?czeniu nagrd w konkursie plastycznym "Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki" Otrzymali?my wspania?e dyplomy i nagrody. Lista laureatw i uczestnikw konkursu by?a bardzo d?uga. Uczestniczy?o bowiem wiele szk? i przedszkoli z powiatu mi?dzychodzkiego. Ka?dy z nas czu? si? wyr?niony, poniewa? wszystkie prace zaprezentowano na wystawie, ktr? mo?na by?o zwiedza?. Byli?my zaszczyceni, ?e mogli?my bra? udzia? w wielkanocnym konkursie. Dzi?kujemy muzeum za zorganizowanie konkursu i mi?e przyj?cie nas podczas gali.

14 kwietnia - DZIE? CZEKOLADY

14 kwietnia obchodzili?my Dzie? Czekolady. To jeden z najpi?kniejszych dni w roku.
Czekolada ma w?a?ciwo?ci relaksuj?ce, uspokajaj?ce, ale jest rwnie? doskona?ym ?rd?em energii. Zawiera witaminy: A, B1, B2, B3, E i PP oraz...

Więcej…

?wiatowy Dzie? Zdrowia - CUKRZYCA

?wiatowy Dzie? Zdrowia
7 kwietnia 2016
?CUKRZYCA?

W tym roku obchody ?wiatowego Dnia Zdrowia obejmowa?y dzia?ania maj?ce na celu promocj? wiedzy o cukrzycy: poszerzaniu wiedzy o tym, jak mo?na zminimalizowa? ryzyko wyst?pienia choroby, a tak?e o sposobach jej wykrywania i leczenia. W zwi?zku z tym wszyscy uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu po?wi?conym tej tematyce. Podstawowe wiadomo?ci o cukrzycy przybli?y?a nam piel?gniarka szkolna. Nast?pnie obejrzeli?my film edukacyjny propagowany przez Ministerstwo Zdrowia. Na podstawie informacji uczniowie odpowiadali na pytania, rozwi?zali quiz. Wszyscy otrzymali broszury, ulotki informacyjne. W klasach gimnazjalnych oraz w szkole zawodowej przeprowadzi?am lekcje poszerzaj?ce wiedze o cukrzycy. Dnia 7 kwietnia wszyscy nauczyciele otrzymali ulotk? ?10 zasad post?powania z dzieckiem chorym na cukrzyc? w szkole?. Zainteresowanym uczniom przygotowa?am i rozda?am przyk?adowe jad?ospisy cukrzyka.

A.Krzy?a?ska-Sta?ko

Dzie? Wiosny 2016

Dnia 21 marca 2016r powitali?my pierwszy Dzie? Wiosny. Wszyscy uczniowie o?rodka zebrali si? w sto?wce szkolnej. Tam odpowiadali na pytania , zagadki tematyczne, rozwi?zywali krzy?wki, zagadki graficzne oraz wykonali prace plastyczne. Nast?pnie udali si? na boisko szkolne gdzie z hukiem po?egnali ?Marzann?? .W przygotowanym ognisku uczniowie upiekli kie?baski.

Nad przygotowaniem imprezy czuwali opiekunowie SU.

Więcej…

Akcja ?Sadzenie Lasu?

Dnia 15 marca 2016r uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w akcji ?Sadzenie lasw?. Pod przewodnictwem p. M. Jankowiak-Winkler udali?my si? na wskazane miejsce sadzenia m?odych drzew li?ciastych-d?bu. Na miejscu czeka? na nas le?niczy obszaru Kolno. Przybli?y? uczniom cel obsadzania nowych obszarw m?odymi drzewami. W sposb praktyczny zaprezentowa? kolejno?? wykonywanych dzia?a?. Uczniowie wraz z opiekunem wzi?li si? do pracy. Wsplnie zasadzili?my ok.400 sadzonek m?odych d?bw. Aura nam dopisywa?a, chocia? nie by?o zbyt ciep?o uczniowie rozgrzali si? ciep?? herbat? oraz posilili dro?d?wkami przygotowanymi przez nadle?nictwo.

Nad przebiegiem akcji czuwa?a p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko

Więcej…

Dzie? ?wiadomo?ci autyzmu w SOSzW

Więcej…

VIII integracja uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego z nasz? m?odzie??

Kolejne spotkanie za nami. C? to by?y za emocje?? {#emotions_dlg.laughing} ! ...

Więcej…

WYCIECZKA DO SZCZECINA

W dniu 22 marca uczniowie z naszej szko?y wraz z go??mi z innych szk? naszego powiatu, wybrali si? na jednodniow? wycieczk? do Szczecina. Zwiedzali?my: Bazylik? Archikatedraln?, Filharmoni?, Podziemn? tras? turystyczn?-bunkry. Odbyli?my rejs statkiem po porcie, a z wie?y Bazyliki podziwiali?my panoram? Szczecina...

Więcej…

Konkurs plastyczny Kraszanki, pisanki jajka malowane Zb?szy? 2016

Adrian, Aneta, Hania, Damian Szymon i Grzesiu z klasy 3A gimnazjum uczestniczyli 17 marca w uroczystej gali wr?czenia nagrd w konkursie plastycznym "Kraszanki, pisanki, jajka malowane", ktra odby?a si? w Zb?szyniu. Celem konkursu by?o kultywowanie zwyczajw zwi?zanych ze ?wi?tami wielkanocnymi oraz rozwijanie aktywno?ci twrczej dzieci i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz integracja uczniw z placwek kszta?cenia specjalnego...

Więcej…

Wystawa z muzeum

Ch?tni uczniowie brali udzia? 15 marca w wernisa?u wystawy czasowej Antoniego Ruta, znanego pozna?skiego artysty fotografika w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie. Mieli?my mo?no?? zapozna? si? nie tylko z wystaw? prac fotograficznych, ale ogl?dali?my krtki seans specjalnie wybranych diaporam, ktry poprowadzi? autor. Wystawa i seans bardzo nas zaciekawi?y.

Warsztaty z linorytu

Klasa VI i V bra?a udzia? w warsztatach graficznych z linorytu, ktre odby?y si? w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich. Pokazow? lekcj? poprowadzi? mi?dzychodzki artysta pan Jerzy Gackowski. Linoryt- jest technik?, w ktrej wzr wycina si? w kawa?ku linoleum. Na powierzchni? linoleum nanosi si? rysunek, a p?niej wycina za pomoc? r?nego rodzaju d?utek. Dzieci mia?y mo?liwo?? sprbowania si? tworz?c w?asne wielkanocne grafiki...

Więcej…

Strona 9 z 31

You are here