Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1411825

Dzisiaj jest: Czwartek
19 Września 2019
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja,
Sydonia, Teodor, Więcemir

Do końca roku zostało 104 dni.
Zodiak: Panna

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Dzie? M??czyzny 2016

Dzisiaj Dzie? Faceta. Nasze panie przygotowa?y niespodziank? : ta?ce, ?piew i pokaz slajdw o tym "Jak byli?cie m?odsi to byli?cie s?odsi". Na koniec nasi panowie otrzymali prezenty niespodzianki.

Więcej…

Apel z okazji Dnia Kobiet 2016

Dzie? Kobiet- p. Pawe?, p. Maciej, p. Rysiu z Szymonem, Rysiem, Januszem przygotowali wspania?y apel. Nasze panie i dziewczyny obdarowali?my kwiatami i s?odkimi pokusami.

Więcej…

Konkurs recytatorski - marzec 2016

04.03.2016 r. w szkole podstawowej odby? si? konkurs recytatorski. W tym roku uczniowie recytowali pi?kne wiersze Juliana Tuwima.

Więcej…

Doradztwo zawodowe

W ?rod? 24 lutego m?odzie? gimnazjum bra?a udzia? w lekcji, ktr? poprowadzi?a pani Eliza Zieli?ska - doradca zawodowy przy M?odzie?owym Centrum Kariery. Uczniowie ogl?dali film o wyborze zawodw i uczestniczyli w dyskusji na temat pracy. Celem spotkania by?o nakierowanie uczniw na ?wiadomy wybr dotycz?cy dalszej edukacji i kszta?cenia zawodowego oraz wzbudzanie postaw aktywnego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym.

Warsztaty decoupage

Warsztaty decoupage. Nied?ugo ?wi?ta wielkanocne,wi?c nadszed? czas przygotowywania ?wi?tecznych dekoracji. Na zaj?ciach poznajemy technik? decoupagu i wykonujemy pi?kne pisanki. Nasze prace zostan? wys?ane na konkurs plastyczny pt. "Pisanki, kraszanki, jajka malowane" organizowany przez SOSzW w Zb?szyniu.

Czytamy dzieciom - ?DS

Za nami kolejne spotkanie w ramach programu ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. Dzis go?cili?my domownikw ze ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Mi?dzychodzie, ktrzy zaprezentowali wyre?yserowany przez siebie film pt.?Z?ota kaczka?. Po krtkiej dyskusji na temat realizacji filmu, m?odsi uczniowie wys?uchali wiersza Jana Brzechwy pt. ? Kaczka dziwaczka?, ktry przeczyta?a dzi? ulubiona piel?gniarka wszystkich dzieci p. Jolanta. W ostatniej cz??ci spotkania wszyscy wzi?li udzia? w warsztatach plastycznych, w ktrych wykorzystali?my elementy metody p. Doroty Dziamskiej- Edukacja przez ruch. Zadaniem uczestnikw by?o rytmiczne kre?lenie kolorowych pirek przy d?wi?kach muzyki. Efektem ko?cowym by?y pi?kne kaczki oraz wsplny taniec rado?ci.

Więcej…

Polskie ptaki

Dnia 29 lutego 2016r w naszej szkole go?ci?a p.Agnieszka Doberschueltz, ktra przybli?y?a nam zwyczaje, r?norodno?? i wielo?? ptactwa wyst?puj?cego na terenie Polski. Uczniowie mieli mo?liwo?? obejrzenia ro?nych pir a p. Agnieszka opowiada?a o ich roli u ptakw. Prbowali?my tak?e odgadn?? nazwy ptakw po odg?osach, ktre wydaj?. By?o to zadanie do?? trudne. Otrzymali?my plakaty oraz pakiet edukacyjny, szablony do prac manualnych utrwalaj?cych zdobyte wiadomo?ci.

Konkurs plastyczny - Najpi?kniejsza Pisanka

W dniu 16 lutego 2016r dla wszystkich ch?tnych Wychowankw Or?odka odby? si? konkurs plastyczny ?Najpi?kniejsza pisanka?. W?rd wszystkich pracuj?cych w pocie czo?a uczniw zosta?y wyr?nione trzy osoby:

I miejsce ? Mi?osz Andrzejczak klasa II gimnazjum
II miejsce ? Kamil Batura klasa IV
III miejsce ? Adrian Kintopp klasa VI

Serdeczne gratulacje dla Zwyci?zcw! Podzi?kowania dla wszystkich zaanga?owanych w ozdabianie pisanek.

Dzie? Logicznego My?lenia - luty 2016

W dniu 15 lutego 2016 r. dla uczniw O?rodka odby? si? Dzie? Logicznego My?lenia. Wychowankowie podzielenie na grupy brali udzia? w zabawach rozwijaj?cych ich my?lenie, spostrzeganie, koordynacje ruchowo-wzrokow? a tak?e umiej?tno?? wsp?dzia?ania w zespole. Najlepsza dru?yna zdoby?a s?odk? niespodziank?.Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi?kujemy za przybycie i zapraszamy za rok do wsplnej zabawy.

Więcej…

Dyskoteka walentynkowo-ostakowa

W dniu 9 lutego 2016r dla starszych uczniw O?rodka odby?a dyskoteka walentynkowo-ostakowa. W?rd pl?sw i rao?ci na m?odzie? czeka?y niespodzianki:zosta?a rozdane poczta walentynkowa, przeprowadzona loteria fantowa, wychowankowie wzi?li udzia? w konkursach a tak?e wybrana zosta?a Romantyczna Para . Zaszczytny tytu? zdoby?a Dominika Kociemba oraz Dawid Rembacz. Z kolei tytu? Naj?yczliwszego Ucznia i Uczennicy zdoby?a Dominika Kociemba oraz Sebastian Piotrowski.Wszystkim bior?cym udzia? dzi?kujemy za wspania?? zabaw? oraz zapraszamy w przysz?ym roku.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Więcej…

?W Krainie Pani Muzyki?- spotkanie z muzyk?

To ju? pi?te spotkanie z muzycznymi inspiracjami przygotowane dla dzieci przez Zielonogrskich Filharmonikw. Tym razem odwiedzili nas kowboje z ?Dzikiego Zachodu? oraz pi?kna Mary, ktra zachwyca?a ta?cem. W Przedszkolu im. Mi?o?nikw Przyrody w Mi?dzychodzie dzieci z klas I ?II ?III i IV us?yszeli najpopularniejsze melodie Dzikiego Zachodu. Muzyka zabrzmia?a z wielu instrumentw, takich jak gitara, tr?bka, skrzypce, perkusja i banjo.

Dzi?kujemy za zaproszenie.

Więcej…

Warsztaty z garncarstwa

10 lutego uczniowie z klasy VI, I, II i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach garncarstwa w Stowarzyszeniu Mi?dzychodzkich Plastykw. Mogli?my prbowa? swoich si? tworz?c naczynia z gliny na kole garncarskim. Zaj?cia bardzo nam si? podoba?y. Bardzo dzi?kujemy pani Gra?ynie Nowak za pokaz umiej?tno?ci.

Więcej…

WYCIECZKA DO LASU

? Zimowe dokarmianie zwierz?t?

Dnia 8 lutego 2016r. uczniowie szko?y podstawowej oraz przedszkola wybrali si? do Szk?ki Le?nej w Mokrzcu. Na miejscu przywita?a nas p. M. Winkler-Jankowiak. Wsplnie udali?my si? do miejsca ?erowania dzikw, ktrym pozostawili?my przyniesiony pokarm- marchew, kapust?, jab?ka, suchy chleb. Nast?pnie odby?y si? zabawy w zwierz?ta zapadaj?ce w sen zimowy. Du?? atrakcj? by?o zbieranie szyszek i u?o?enie z nich postaci dzika. Pani Jankowiak przeprowadzi?a konkurencj? dotycz?c? rozpoznawania zwierz?t po ich tropach. Uczniowie byli bardzo zaanga?owani w zaj?cia. Spotkanie zako?czyli?my wsplna zabaw? ? Stary nied?wied? mocno ?pi?. Tym razem podczas pobytu towarzyszy? nam rudy kot, ktrego uczniowie nazwali ?Garfild?. Zm?czeni ale zadowoleni powrcili?my do szko?y.

Nad przebiegiem wycieczki czuwa?a organizator A. Krzy?a?ska-Sta?ko

Więcej…

Dnia 4 lutego 2016r. odby? si? balik karnawa?owy. Organizatorzy zadbali o mi?? atmosfer? oraz szereg zabaw. Uczniowie oprcz zabawy tanecznej mieli mo?liwo?? uczestniczenia w r?nych konkurencjach. Uczniowie spisali si? na medal przebieraj?c si? w rozmaite stroje. Oczywi?cie by? wybr na Krla i Krlow? Balu. Tym razem nominacje przyznano w kategorii starszych oraz m?odszych dzieci.

W tym samym czasie p. K. Wittchen i p. D Wi?niewska w ramach ?DNIA GOFRA ? z powodzeniem prowadzi?y ich sprzeda? - za symboliczn? op?at?.

Nad przebiegiem baliku czuwa? p. M. Matuszak i p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko

Więcej…

QUIZ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZY

?Bezpieczne zabawy zimowe?

Dnia 14.01.2016r odby? si? quiz matematyczno ?przyrodniczy dla uczniw szko?y podstawowej, gimnazjum oraz szko?y zawodowej. Celem prowadz?cych by?o przypomnienie i utrwalenie zachowania zasad bezpiecze?stwa podczas zbli?aj?cych si? ferii zimowych. Uczniowie mieli mo?liwo?? wykazania si? wiedz? teoretyczn? podczas rozwi?zywania krzy?wek, zagadek, rozsypanek wyrazowo-zdaniowych oraz umiej?tno?ciami fizycznymi podczas wykonywania konkurencji sportowo- zabawowych. Zadania dostosowane by?y do mo?liwo?ci uczniw. Wszystkie zespo?y by?y nagradzane s?odyczami, ktrymi podzielili si? zgodnie po zako?czonym quzie.

Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem czuwa?y p. Magdalena Duszy?ska i p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko.

Więcej…

XXX konkurs plastyczny na ozdob? ?wi?teczn? w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie

Rozstrzygniecie XXX edycji bo?onarodzeniowego konkursu plastycznego Na najpi?kniejsz? ozdob? choinkow? w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie . W konkursie wzi??o udzia? kilkaset dzieci z 19 placwek o?wiatowych ca?ego powiatu mi?dzychodzkiego, ktre wykona?y ok. 400 prac plastycznych. Wyr?nienia otrzyma?o 42 autorw prac grupowych i indywidualnych. Nasza placwka rwnie? bra?a udzia? wykonuj?c przepi?kne prace plastyczne. Ozdoby naszych uczniw zosta?y wyeksponowane na wystawie w muzeum oraz otrzymali?my podzi?kowania i nagrody rzeczowe. Dzi?kujemy muzeum za zorganizowanie konkursu.

Strona 10 z 31

You are here