Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1411808

Dzisiaj jest: Czwartek
19 Września 2019
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja,
Sydonia, Teodor, Więcemir

Do końca roku zostało 104 dni.
Zodiak: Panna

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Ferie w muzeum

W czasie ferii ch?tni uczniowie uczestniczyli w wystawie w regionalnym muzeum w Mi?dzychodzie. Pierwsza wystawa artystki Tamary Niegody Zieli?skiej przedstawia?a akwarele, ktrych tematem jest jedno z najpi?kniejszych zwierz?t i zarazem jeden z najtrudniejszych obiektw sztuk pi?knych - KO?, DRUH cz?owieka. Natomiast na drugim wernisa?u swoje przepi?kne prace malarskie zaprezentowali arty?ci maluj?cych ustami, z kr?gu AMUN- Walery Siejtbata?ow, Dorota Szachewicz i Mariusz M?czka, ktrego poznali?my podczas wernisa?u we wrze?niu. Obie wystawy bardzo nam si? podoba?y. Jeste?my pod wra?eniem talentw wszystkich artystw.

Dzi?kujemy za zaproszenie.

IV Noworoczne Spotkanie Teatralno-Muzyczne

Ju? po raz czwarty w naszym O?rodku odby?o si? Noworoczne Spotkanie Teatralno-Muzyczne, na ktre przyby?o prawie 100 go?ci.
W pi?tek 15 stycznia 2016 r. wyst?pi?y dzieci z Przedszkola nr 3 im. J.Brzechwy pod opiek? p. Danuty ?widerskiej, Szko?? Podstawow? nr 1 reprezentowa?a klasa III b z pani? Paulin? Wi?niewsk? ? Paw?owsk? i przedstawiciele Studia Ta?ca ?Stif? pod opiek? p. Iwony Firlej. Szko?? Podst. nr 2 natomiast Chrek Szkolny ??wiate?ka?, ktry prowadzi p. Krystian Dobkiewicz.

Więcej…

VII Spotkanie grup Kol?dniczych i Jase?kowych Mi?dzyrzecz

Dnia 14.01.2016 roku sp?dzili?my mi?o czas w Specjalnym O?rodku Szkolno ? Wychowawczym w Mi?dzyrzeczu. Uczestniczyli?my w VII Przegl?dzie Grup Kol?dniczych i Jase?kowych. Wszystkie grupy, ktre przyjecha?y by?y profesjonalnie przygotowane i prezentowa?y bardzo wysoki poziom przedstawie?. Organizatorzy pocz?stowali nas ?niadaniem i obiadem, byli doskonale przygotowani na przyj?cie tak du?ej ilo?ci grup. Nasz O?rodek reprezentowa?a klasa PP z przedstawieniem jase?kowym pt ?Bogu na chwa???.

Więcej…

Zagrali?my w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy

10 stycznia 2016 r. wzi?li?my udzia? w 24 Koncercie Fina?owym WO?P. W Hali Widowiskowo ? Sportowej nasz O?rodek reprezentowa? szkolny zesp? taneczny ?Flamaster?. Na du?ej scenie zata?czyli?my dwa utwory: w rockandrollowym rytmie ?Bo Miko?aj jedzie tu ju?? oraz karnawa?owy taniec pt. ?New York, New York?. Ogromne buziaki i podzi?kowania dla: Karolinki, Karola, Ani, Anety, Kamila, Ahmeda, Zuzi, ?ukasza, Karoliny, Karola oraz ich kochanych Rodzicw, ktrzy ich tam dowie?li i wspierali, a tak?e dla Janusza, ktry jak zawsze pi?knie za?piewa? optymistyczne piosenki.

Więcej…

Styczniowe spotkanie z muzyczn? opowie?ci?

Dnia 8 stycznia 2016r. dzieci z klasy I - IV bra?y udzia? w spotkaniu z muzykami z Filharmonii Zielonogrskiej, ktre odby?o si? w Przedszkolu im. Mi?o?nikw Przyrody w Mi?dzychodzie.

W przedstawieniu pt.? Wiolinka i dinozaury? zaprezentowa?y si? gitary elektryczne i syntezator.

Dzieci pozna?y ich budow? oraz brzmienie.

W drodze powrotnej do szko?y skorzystali?my z okazji zalegaj?cego ?nie?nego puchu i ulepili?my pi?knego ba?wana.

Dzi?kujemy za zaproszenie.

?wi?teczne zawody sportowe

W dniu 16 grudnia 2015r dla uczniw naszego O?rodka odby?y si? ?wi?teczne zawody sportowe. W?rd ?miechu i radosnych okrzykw m?odzie? aktywnie bra?a udzia? w konkursach sportowych.

Pod koniec spotkania naszych Wychowankw odwiedzili pomocnicy Miko?aja w osobach przedstawicieli spo?eczno?ci uczniowskiej Zespo?u Szk? nr 1 w Mi?dzychodzie. To ju? drugi rok kiedy nasze dobre ciche Anio?y z s?siedztwa pomagaj? Gwizdorowi w przygotowaniu smako?ykw dla naszych Milusi?skich.

Dzi?kujemy!!!!

Więcej…

Uroczysta Wigilia w O?rodku

Dzisiaj odby?a si? w naszym O?rodku uroczysta wigilia, na ktr? przybyli zaproszeni go?cie- wicestarosta p. J. Schubert, kierownik wydzia?u o?wiaty p. D. Nowak, dyrektor PPP p. M.M. K?osowska, by?a dyrektor SOSzW p. M. ?o?, przedstawiciel Nadle?nictwa Mi?dzychd- p. J. Otter, przedstawiciel SD?- p. K. Chlebowska, dyrektor O?rodka p. K. Krzy?aniak, i wicedyrektor M. Matusiak, pracownicy i uczniowie szko?y.

Więcej…

Bo?e Narodzenie 2015

PRZERWA ?WI?TECZNA TRWA OD 23 grudnia DO 6 stycznia w??cznie.

NIECH MAGICZNA MOC WIGILIJNEGO WIECZORU PRZYNIESIE SPOKJ I RADO??.

NIECH KA?DA CHWILA ?WI?T ?YJE W?ASNYM PI?KNEM,

A NOWY ROK OBDARUJE POMY?LNO?CI? I SZCZ??CIEM.

!Uczniowie - bezpiecznie sp?dzajcie ferie ?wi?teczne !no i tradycyjnie !

Kiermasz GWIAZDKA 2015

Przez ca?y tydzie? w naszej szkole trwa sprzeda? ozdb ?wi?tecznych. Zapraszamy

Więcej…

Więcej…

Gwiazdor w szpitalu

Uczniowie ze szko?y podstawowej przygotowa?y ?liczne ozdoby ?wi?teczne do szpitala.

Wizyta w Fabryce Bombek Choinkowych

Dnia 2 grudnia uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Bombek ?w. Miko?aja znajduj?cej si? w Gnie?nie. Mieli mo?liwo?? obserwowania etapw powstawania bombek o r?nych kszta?tach. Wielk? atrakcj? stanowi?y warsztaty podczas ktrych samodzielnie ozdabiali, malowali bombki. Kolejnym etapem wycieczki by? Klub Zabaw Fantazja. Zm?czeni i g?odni udali?my si? do McDonalda po czym wrcili?my do domu.

Więcej…

Dyskoteka andrzejkowa 2015

W dniu 24 listopada dla uczniw szko?y gimnazjalnej i zawodowej odby?a si? dyskotek andrzejkowa oraz po raz drugi w historii O?rodka wybory miss i mistera. Jury oceniaj?ce kandydatw do zaszczytnego tytu?u bra?o pod uwag? nast?puj?ce kryteria: prezencje, sposb zaprezentowania swojego talentu, umiej?tno?? i pomys?owo?? w udzialaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisje. Po burzliwych naradach tytu? Miss Szko?y otrzyma?a Karolina Spaeth, za? Misterem Szko?y zosta? Sebastian Wojtaszak. Po zako?czeniu wyborw rozpocz??a si? dla wszystkich obecnych dyskoteka andrzejkowa po??czona z konkursami oraz wr?bami.

Więcej…

?Flamaster w Operze?

Miniony tydzie? przynis? uczniom O?rodka wiele kulturalnych wra?e?: spotkanie z ksi??k?, Miko?ajkowy koncert Majki Je?owskiej a na zako?czenie?
4 grudnia, w pi?tkowe popo?udnie dziewczynki z grupy tanecznej ?Flamaster? wraz z kolegami i kole?ankami ze Szko?y Podstawowej nr 1, uczestniczy?y w wycieczce do Teatru Wielkiego w Poznaniu. W od?wi?tnych strojach, wy?mienitych nastrojach, w ogromnej sali pozna?skiej Opery ogl?da?y?my przedstawienie baletowe pt. ?Dziadek do orzechw? Piotra Czajkowskiego, czyli opowie?? wigilijn? w czterech obrazach.

Więcej…

Spotkanie miko?ajkowe w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym

3 grudnia 2015 r. Ten wyj?tkowy czas wychowankowie O?rodka rozpocz?li spotkaniem miko?ajkowym przy ksi??ce, zwi?zanym z programem ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. W pi?kn? opowie?? zabra? s?uchaczy wyj?tkowy go?? - ksi?dz proboszcz Tomasz Grny, czytaj?c ?Legend? o Miko?aju?. O dobrych uczynkach ma?ego Miko?aja opowiadali tak?e uczniowie, ktrzy zapoznali si? z jego histori?. Jego skromno??, wra?liwo?? na potrzeby innych i ch?? niesienia pomocy nie tylko ludziom ale i zwierz?tom poruszy?a wszystkich.

Więcej…

Spotkanie z kultur? Gruzji

?Gruzja sercem widziana? pod takim tytu?em odby?o si? spotkanie z p. Bartkiem Or?em, ktry zabra? nas w podr? po Gruzji. Wspania?e zdj?cia z tego kraju , bogata historia, mili i otwarci ludzie oraz kuchnia gruzi?ska zach?caj? do podr?y. Go?cili?my w naszej szkole tak?e dzieci ze Szko?y Podstawowej Nr1 w Mi?dzychodzie.

Po prezentacji mogli?my w?asnor?cznie wykona? gruzi?skie piero?ki zwane Chinkali (gruz. c???????) ? pierogi o charakterystycznym kszta?cie ?sakiewek?, z pogrubieniem na szczycie, ktrego zwykle si? nie jada. Faszeruje si? je sosem-roso?em oraz wieprzowym lub wo?owym mi?sem. Spotkanie zako?czy?o si? degustacj? Chinkali oraz ta?cami.

Dzi?kujemy.

Więcej…

Strona 11 z 31

You are here