Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 2871483

Dzisiaj jest: Środa
30 Września 2020
Dzień chłopaka i Światowy Dzień
Serca
Imieniny obchodzą
Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław,
Leopard, Sofia, Wera, Wiera, Wiktor,
Wiktoriusz, Zofia

Do końca roku zostało 93 dni.
Zodiak: Waga

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

"Sportowe czytanie"

Dzisiaj odwiedzili nas go?cie wyj?tkowi: pan Mateusz Banaszkiewicz i wicestarosta - pan J?drzej Schubert. Z zaproszenia skorzystali domownicy ?rodowiskowego Domu Samopomocy i dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 1.

Pan Mateusz przeczyta? bajk? ,,Wy?cig gokartw?. Razem z panem Schubertem przedstawili zebranym ,,Elementarz sportu?.

My ju? wiemy, ?e sport to zdrowie, a ,,# bieganie jest fajne?. Pani Asia ? organizator II Biegu Integracyjnego - zaprosi?a do wzi?cia udzia?u w tym wa?nym dla naszego O?rodka biegu. Obejrzeli?my fotorelacj? z poprzedniej edycji. Wiemy ju?, ?e pan wicestarosta pobiegnie z nami. Bardzo si? z tego cieszymy. Pan Mateusz obj?? nasz bieg honorowym patronatem.

Na koniec zesp? Flamaster zata?czy? dla naszych go?ci.

Bardzo dzi?kujemy panu Mateuszowi i panu wicestaro?cie za po?wi?cony nam czas.

Więcej…

Apel WIELKANOCNY 2017

11 kwietnia, uczniowie i pracownicy szko?y podziwiali apel w wykonaniu starszych i m?odszych dzieci. Po apelu wszyscy mogli wsplnie zje?? ?niadanie. Nad ca?o?ci? czuwa?a pani Ela, Justyna i Ania. ?wi?tecznego zaj?czka dla ka?dego dziecka przekaza?a pani Ewa Michalak. Dzieci odwiedzi?a ?abka, ktra przynios?a dzieciom s?odycze. Ka?dy otrzyma? rwnie? kwiaty ufundowane przez firm? pana B. Krlika z Chrzypska Wielkiego, a placki pan Wachowiak.

Więcej…

Warsztaty plastyczne w ?DS

Dzisiaj go?cili?my w ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Mi?dzychodzie, gdzie pod kierunkiem pani Renaty Pieczonki wsplnie malowali?my. W warsztatach z naszej szko?y uczestniczyli uczniowie z k?ka plastycznego: Agnieszka, Hania, Zuzia, Daria, Samuel, Rysiu i Grzegorz. Zobaczyli?my rwnie? pozosta?e pracownie ?DS na terenie placwki. W ramach wsp?pracy na kolejne spotkanie warsztatowe zaprosili?my podopiecznych ?DS do naszego o?rodka. Tematem warsztatw b?dzie zabawa kolorem pt. Czarno- bia?e zwierz?ta du?e i ma?e. Owocem warsztatw b?dzie wsplna wystawa prac. Dzi?kujemy za zaproszenie i pocz?stunek.

Więcej…

Konkurs plastyczny - Zb?szy? 2017

6 kwietnia Hania , Agnieszka, Grzegorz, Szymon i Damian z klasy GA uczestniczyli w gali wr?czenia nagrd w konkursie "Pisanki, Kraszanki, Jajka Malowane" w Zb?szy?skim Centrum Kultury. Na konkurs wp?yn??o 226 prac. Wszystkie prace zosta?y nagrodzone. Spotkanie zgromadzi?o uczniw i podopiecznych z placwek specjalnych z wojewdztwa wielkopolskiego. By?o nam mi?o znale?? si? w tym gronie. Oprcz wr?czenia nagrd , wykonywali?my koszyczki wielkanocne i podziwiali?my pokazy taneczne. Organizatorem konkursu by? Specjalny O?rodek Szkolno Wychowawczy w Zb?szyniu. Dzi?kujemy organizatorom za zaproszenie, a uczniom gratulujemy nagrd i twrczego zapa?u w tworzeniu kolorowych pisanek.

Więcej…

FLAMASTER na Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego

W poniedzia?ek 3 kwietnia grupa taneczna Flamaster zaprezentowa?a si? podczas Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych, ktry odbywa? si? w "Niku Bowling" w Poznaniu. Bardzo dzi?kujemy Organizatorom za zaproszenie, czujemy si? zaszczyceni. Mamy nadziej?, ?e naszymi ta?cami dodali?my zawodnikom moc wiosennej energii.

Wycieczka do ?odzi

31.03.2017r. uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, Szko?y Podstawowej w Lutomiu, Zespo?u Szk? Dwjka, Zespo?u Szk? Jedynka z opiekunami i rodzicami wybrali si? na wycieczk? do ?odzi.

Podziwiali?my pozosta?o?ci po zak?adach przemys?owych ?dzkich fabrykantw i s?awn? ulic? Piotrkowsk?.

Odwiedzili?my dwa muzea - Muzeum Bajki Se-Ma-For i Muzeum Fabryki.

Więcej…

Warsztaty ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA"

W dniu 28 marca 2017 roku m?odzie? naszego O?rodka odwiedzi?y Przedstawicielki Stowarzyszenia ?Zajarani ?yciem?. Celem ich wizyty by?o przeprowadzenie warsztatw ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA?.

Serdecznie dzi?kujemy za po?wi?cony nam czas i nie mo?emy doczeka? si? kolejnych warsztatw przeprowadzonych przez Cudowne Panie J.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Muzycy i ich instrumenty - TR?BKA

Dzisiaj, na zaproszenie p.Macieja, odwiedzi? nas pan Daniel Koty?ski - tr?bacz. Pan Daniel gra w orkiestrze na tr?bce. Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy o tym instrumencie i mogli?my pos?ucha? prawdziwej muzyki. Bawili?my si? ?wietnie.

Więcej…

Mecz Lecha Pozna?

"JEDYNI TACY Z O?RODKA FANI W KOLEJORZU BEZGRANICZNIE ZAKOCHANI !!!"

TAK, TAK NA WIOSN? ZALICZYLI?MY Z ?UKASZEM ORLIKIEM:

TERMALIK? NIECIECZA, LECHI? GDA?SK I GRNIKA ??CZN?......

A TO NIE KONIEC!

Wizyta u Boskich

By?o jeszcze ciemno, kiedy dzieci z SOSzW wsiada?y do autokaru, aby wyruszy? w podr? do Boskich.Po d?ugiej podr?y dotarli?my i mogli?my zobaczy? jak wygl?da praca przy serialu "Rodzinka.pl", plan zdj?ciowy. Najwa?niejsze, ?e mogli?my spotka? aktorw graj?cych w serialu. Wszyscy byli dla nas bardzo mili. Dzi?kujemy firmie ABC Czepczy?scy bez pomocy, ktrej wycieczka nie dosz?aby do skutku.

Więcej…

Wyjazd do kina

W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiety i Dnia M??czyzny Uczniowie naszego O?rodka udali si? do kina ?Helios? w Gorzowie Wielkopolskim. Oprcz seansu filmowego niektrzy z nas udali si? na udany ?shopping? w Galerii Askana {#emotions_dlg.smile}.

Zach?camy ju? dzi? do wyjazd w przysz?ym roku.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Lalki ratuj? ?ycie.

Zako?czyli?my akcj? UNICEF-u"Wszystkie Kolory ?wiata". Projekt "Wszystkie Kolory ?wiata"jest odpowiedzi? na powa?ny problem rozwoju epidemii chorb rozwijaj?cych si? w Angoli. Chcemy u?wiadomi? dzieci, ?e pomaganie mo?e by? przyjemne i dzi?ki ich zaanga?owaniu mo?na uratowa? ?ycie dziecka.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych

Die deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej.

Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy.

Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe - uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego.

By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki literowej.

Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: Telekommunikationsberwachungsverordnung.

Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop.

Super! Brawo wy!:)

Die deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej. Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy. Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe- uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego. By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki lierowej. Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: 
Telekommunikationsberwachungsverordnung. Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop. Super! Brawo wy!:)ie deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej. Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy. Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe- uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego. By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki lierowej. Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: Telekommunikationsberwachungsverordnung. Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop. Super! Brawo wy!:)

Spotkanie z p.Gra?yn? Szapo?owsk?

Koniec lutego, szaro, deszczowo, ponuro, wietrznie, tyle je?li chodzi o pogod?.

U nas ?wieci S?o?ce - gwiazda w osobie pani Gra?yny Szapo?owskiej, ktra odwiedzi?a nasz O?rodek. Podczas spotkania nasz go?? przeczyta? bajk? - "Calineczka".

Dzieci z zespo?u "Flamaster" zaprezentowa?y swoje uk?ady taneczne, ktrymi zachwyci?y pani? Gra?yn?. By?o anielsko. Na koniec wsplne zdj?cia i autografy.

Dzi?kujemy pani Gra?yno!!!

V Noworoczne Spotkanie Teatralno ? Muzyczne

Czwartek-19.01.2017 r.
W programie spotkania znalaz?y si?:
1. Przedstawienie jase?kowe pt. Czy to bajka czy nie bajka? przygotowane przez ? ?Weso?? Gromad?? i zesp? ?Flamaster?- z nasz? prawie 26 osobow? ekip?.
2. Janusz Konofalski ?zaprezentowa? piosenki przygotowane pod kierunkiem p.M.Matuszka
3. Przedstawienie p.t.: ?Lego?, ??Champion? - Przedszkole nr 1 im. Mi?o?nikw Przyrody, pod opiek? p. Alicji Melcer.
4. ?Taneczne interpretacje polskiej muzyki rozrywkowej? ? Zesp? Szk? ?Jedynka?, Studio Ta?ca ?Stif? pod kierunkiem p. I. Firlej.
5. W przerwie - pocz?stunek z kaw? i herbatk? w formie kanapek, ciasta i owocw.
6. Prezentacje muzyczne - ??piewajcie i grajcie Mu, Dzieci?tku ma?emu? ? Zesp? Szk? ?Dwjka?, chrek ??wiate?ka?, pod opiek? p. K. Dobkiewicza.
7. Janusz Konofalski i p. M. Matuszak w piosence ?B?d? dobry dla wszystkich?
8. Na zako?czenie spotkania ? pami?tkowe zdj?cie, rozdanie papierowych anio?kw i s?odkich ro?kw wype?nionych ?akociami oraz podzi?kowa? i dyplomw.

Więcej…

25 WO?P 2017

15 stycznia 2017r. nasi uczniowie zaprezentowali si? podczas fina?owego 25 koncertu WO?P pod kierunkiem pani Dagmara Wi?niewska i pana Macieja Matuszaka. Zesp? Flamaster zaprezentowa? trzy ta?ce, a Janusz Konofalski za?piewa? przy akompaniamencie pana Macieja trzy piosenki. SOSZW uczestniczy w WO?P od wielu lat.

Strona 7 z 33

You are here