Higiena g?osu w zawodzie nauczyciela
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Higiena g?osu w zawodzie nauczyciela

Email Drukuj PDF

Niezwykle istotnym zadanie logopedw jest u?wiadomienie nauczycielom znaczenia higieny i emisji g?osu dla efektywnego wykonywania ich zawodu. Praca nauczyciela (wyk?adowcy) wymaga zwi?kszonego obci??enia psychofizycznego oraz g?osowego w bardzo cz?sto niekorzystnych warunkach ?rodowiskowych, co mo?e doprowadzi? do nieodwracalnych zmian w narz?dzie g?osu. Higiena g?osu w zawodzie nauczyciela (wyk?adowcy) opiera si? g?wnie na zapobieganiu zaburzeniom czynno?ci samego narz?du, poprzez unikanie jego nadmiernych obci??e? i wczesne rozpoznanie jego niewydolno?ci i usuni?cie czynnikw wp?ywaj?cych na dysfunkcj? g?osow?. Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z informacjami zebranymi w prezentacji ?Higiena g?osu nauczyciela? aby pomy?le? czego unika? i co zrobi? by nasz g?os s?u?y? nam niezawodnie w pe?nej barwie i brzmieniu przez wszystkie lata pracy zawodowej {#emotions_dlg.smile}.

Ma?gorzata Buchert- logopedaYou are here