POZNAJEMY SWJ KRAJ UCZ?C SI? I BAWI?C
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

VIII integracja uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego z nasz? m?odzie??

Kolejne spotkanie za nami. C? to by?y za emocje?? {#emotions_dlg.laughing} ! ... Uczestnicy spotkania skupiali si? tym razem, na dzia?aniach zwi?zanych ze Szczecinem, doskonale si? przy tym bawi?c. Mieli do wykonania 13 zada?, ktre dotyczy?y: historii miasta, mi?dzynarodowych imprez organizowanych w stolicy Pomorza Zachodniego: zloty ?aglowcw oraz pokazy pirotechniczne. Uczyli si? wi?za? liny niczym rasowi ?eglarze... Rozwi?zywali zagadki obrazkowe przedstawiaj?ce zabytki Szczecina oraz miejsca, pomniki, wydarzenia z nim zwi?zane-zwiedzaj?c przy tym budynek naszego O?rodka. Musieli uwa?nie pos?ucha? opowie?ci przewodnika podczas przeja?d?ki po mie?cie( nagranie z naszej wycieczki), aby nast?pnie odpowiedzie? na kilka pyta? dotycz?cych podanych informacji. Wykonywali zadania zwi?zane ze znanymi lud?mi pochodz?cymi z tego miasta: aktorzy, muzycy. Pracowali z map? Szczecina i legendami go dotycz?cymi. Musieli ws?ucha? si? w hejna?y kilku r?nych miast Polski (rwnie? tych wcze?niej przez nas odwiedzanych) i wy?oni? hejna? miasta-bohatera tegorocznego spotkania, albo popisa? si? wiedz? i przyporz?dkowa? wszystkie hejna?y do w?a?ciwych miast. Integrowali si? dzia?aj?c plastycznie, muzycznie i choreograficznie. Wcielali si? w rol? charakteryzatorw kreuj?c nauczycieli na ?eglarzy i piratw, co im si? wspaniale uda?o.
W przerwie, podczas pysznego posi?ku: (kolorowe kanapki z paprykarzem szczeci?skim w roli g?wnej oraz szczeci?skie paszteciki z pieczarkami), zawodnicy i komisja mog?a obejrze? film nagrany na naszej wycieczce po Szczecinie oraz szereg ciekawych zdj??, rwnie? z tej wycieczki.
Nie nudzili?my si? mi?dzy innymi z uwagi na fantastyczn? komisj?, ktra jak zwykle, ku uciesze zebranej m?odzie?y, potrafi?a si? w??czy? w proponowane im zabawy.
Wszyscy go?cie byli usatysfakcjonowani udzia?em w imprezie, co podkre?lali w swoich wypowiedziach. Zachwyceni byli te? scenografi? i rekwizytami tworz?cymi jej ca?o??.
Nie by?oby tego spotkania gdyby nie nasze CUDNE GRONO, PEDAGODZICZNE, ktre jak ka?dego roku i tym razem doskonale si? spisa?o. TO NASZE, WSPLNE PRZEDSI?WZI?CIE. Nie sposb wylicza? ca?ej rzeszy zaanga?owanych osb, w mniejszym lub wi?kszym stopniu, na r?nych p?aszczyznach dzia?a?. Ka?de z tych dzia?a? by?o niezb?dne. DLATEGO KIERUJEMY OGROMNE S?OWA PODZI?KOWANIA DO WSZYSTKICH, KTRZY DO?O?YLI CEGIE?K? DO ORGANIZACJI.
Jako organizatorzy, zawsze jeste?my pod wra?eniem zaanga?owania kole?e?stwa we wszystkie potrzebne dzia?ania organizacyjne. Cieszy nas te? ch?? uczestnictwa naszej m?odzie?y w tym przedsi?wzi?ciu, ktra z roku na rok coraz ?atwiej otwiera si? na ?rodowisko.
W spotkaniu udzia? wzi??o 30 osb z naszej szko?y: 24 zawodnikw i 6 asystentw oraz 24 go?ci: ze szk? naszego miasta, Chrzypska, Lutomia i Sierakowa. Zespo?y jak zwykle dobierane by?y losowo. Wyj?tkowo pi?knie, w tym roku, przebiega?a wsp?praca m?odzie?y. Poziom pracy by? bardzo wyrwnany. Najlepszymi jednak okaza?y si? zespo?y w sk?adzie:

Miejsce I :
- Wiktoria Gral- Szko?a Podstawowa Lutom
- Monika Rembacz- Gimnazjum nr 2 Mi?dzychd
- Mi?osz Andrzejczak- Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd
- Grzegorz Wiesner - Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd

Miejsce II:
- ?aneta Ciep?a- Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd
- Oliwia Paczy?ska- Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd
- Maja Bartkowiak- Szko?a Podstawowa Nr 2 Mi?dzychd
- Weronika Machowina- Szko?a Podstawowa Nr 2 Mi?dzychd

Miejsce III:
- Krystian St?pie? - Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd
- Jakub Kociemba - Gimnazjum SOSzW Mi?dzychd
- Emilia J?wiak- Gimnazjum Sierakw
- Agnieszka Pawlicka- Gimnazjum Sierakw

Na koniec zosta?y wr?czone dyplomy i nagrody, ktre tradycyjnie m?odzie? zespo?owo musia?a dla siebie wybra?- wsp?praca do samego ko?ca {#emotions_dlg.laughing}
Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku nasi uczniowie i nie tylko nasi, zechc? z nami ruszy? na wycieczk? do ?ODZI, na ktr? ju? dzi?, serdecznie zapraszamy.

ORGANIZATORZY
You are here