LOGOPEDIA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LOGOPEDIA

Konkurs plastyczny

Email Drukuj PDF

Na prze?omie marca i kwietnia w ramach ?wiatowego Dnia Logopedy, odby? si? konkurs logopedyczno-plastyczny pt.:? Sprawne r?ce- sprawna komunikacja? . W konkursie udzia? wzi??y dzieci z klas podstawowych i gimnazjum. Zabawa polega?a na ilustrowaniu podczas mwienia tekstu wierszykw pani Ewy Ma?gorzaty Skorek, odpowiednimi elementami rysunku. Uczestnicy konkursu samodzielnie rysowali obrazki, tak jak podpowiada?a im wyobra?nia. Trudno by?o wytypowa? zwyci?zcw, wi?c s?odkie nagrody pow?drowa?y do wszystkich uczestnikw {#emotions_dlg.smile}

Bardzo dzi?kuj? Pani Joannie Kunze za pomoc w przeprowadzonym konkursie!

Ma?gorzata Buchert

AUTYZM

Email Drukuj PDF

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, tematyk? autyzmu do przeczytania, dwch bardzo ciekawych pozycji ksi??kowych.

Pierwsza pt.: ?Dynamika rozwoju ch?opca z autyzmem? Hanny Olechnowicz i Felicyty Krawczyk, opisuje 6 etapw terapii ?Jak ?y? z autyzmem?.

do pobrania - pdf - 60MbDruga pozycja pt.: ?By?am dzieckiem autystycznym? Temple Grandin, ukazuje ci??k? drog? jak? pokona?a Temple, przezwyci??aj?c swj autyzm.

do pobrania - pdf - 30Mb?ycz? udanej lektury {#emotions_dlg.smile}

Gosia Buchert

Email Drukuj PDF

Po wielu rozmowach z rodzicami najm?odszych dzieci oraz nauczycielami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pragn? Pa?stwu zaprezentowa? krtk? prezentacj? dotycz?c? ?Zasad wspomagania rozwoju mowy naszych maluchw?. Wszelkie czynno?ci maj?ce na celu stymulowanie rozwoju mowy, powinny mie? form? zabawy i by? przede wszystkim przyjemno?ci? dla dziecka. Nigdy nie zmuszajmy do mwienia, chwalmy natomiast za w?o?ony wysi?ek, starania, podejmowane prby, zw?aszcza je?li co? sprawia dziecku trudno??! W prezentacji zawarte s? informacje, o czym powinni?my pami?ta? i czego unika? w procesie stymulowania rozwoju mowy dzieci!

Mi?ego ogl?dania!

Gosia Buchert- logopedaEtapy rozwoju mowy dziecka

Email Drukuj PDF

Mowa odgrywa wa?n?, je?li nie najwa?niejsz?, rol? w kontaktach mi?dzyludzkich. Prawid?owe kszta?towanie si? mowy i jej rozwj jest podstaw? do rozwoju osobowo?ci dziecka. Dziecko poznaje i przyswaja podstawowe warto?ci poprzez obserwacj?, na?ladownictwo, kszta?cenie oraz uwarunkowania spo?eczne, natomiast dzi?ki rozumieniu mowy i umiej?tno?ci mwienia, dziecko mo?e zaspokoi? swoje potrzeby psychiczne i fizyczne oraz wyrazi? swoje uczucia i spostrze?enia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do obejrzenia prezentacji na temat rozwoju mowy dziecka. Dla niektrych b?dzie to przypomnienie, a dla niektrych usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu.

?ycz? mi?ego ogl?dania {#emotions_dlg.smile}!

Gosia Buchert-logopedaHigiena g?osu w zawodzie nauczyciela

Email Drukuj PDF

Niezwykle istotnym zadanie logopedw jest u?wiadomienie nauczycielom znaczenia higieny i emisji g?osu dla efektywnego wykonywania ich zawodu. Praca nauczyciela (wyk?adowcy) wymaga zwi?kszonego obci??enia psychofizycznego oraz g?osowego w bardzo cz?sto niekorzystnych warunkach ?rodowiskowych, co mo?e doprowadzi? do nieodwracalnych zmian w narz?dzie g?osu. Higiena g?osu w zawodzie nauczyciela (wyk?adowcy) opiera si? g?wnie na zapobieganiu zaburzeniom czynno?ci samego narz?du, poprzez unikanie jego nadmiernych obci??e? i wczesne rozpoznanie jego niewydolno?ci i usuni?cie czynnikw wp?ywaj?cych na dysfunkcj? g?osow?. Zach?cam Pa?stwa do zapoznania si? z informacjami zebranymi w prezentacji ?Higiena g?osu nauczyciela? aby pomy?le? czego unika? i co zrobi? by nasz g?os s?u?y? nam niezawodnie w pe?nej barwie i brzmieniu przez wszystkie lata pracy zawodowej {#emotions_dlg.smile}.

Ma?gorzata Buchert- logopedaStrona 4 z 4

You are here