Spotkanie miko?ajkowe w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym

Drukuj

3 grudnia 2015 r. Ten wyj?tkowy czas wychowankowie O?rodka rozpocz?li spotkaniem miko?ajkowym przy ksi??ce, zwi?zanym z programem ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. W pi?kn? opowie?? zabra? s?uchaczy wyj?tkowy go?? - ksi?dz proboszcz Tomasz Grny, czytaj?c ?Legend? o Miko?aju?. O dobrych uczynkach ma?ego Miko?aja opowiadali tak?e uczniowie, ktrzy zapoznali si? z jego histori?. Jego skromno??, wra?liwo?? na potrzeby innych i ch?? niesienia pomocy nie tylko ludziom ale i zwierz?tom poruszy?a wszystkich.

O radosny, przed?wi?teczny nastrj zadba? tak?e szkolny zesp? ?Flamaster? prezentuj?c miko?ajkowe ta?ce. Na zako?czenie spotkania wszystkie dzieci ma?e i du?e otrzyma?y obrazki ze ?wi?tym Miko?ajem od ksi?dza proboszcza, a tak?e drobne upominki. Bo przecie? najwa?niejsze jest dostrze?enie drugiego cz?owieka, ma?y gest,odruch serca.