B?d? bezpieczny na drodze - spotkanie z policjantem

Drukuj

10 pa?dziernika spotkali?my si? z funkcjonariuszami mi?dzychodzkiej Policji. Tematem przewodnim by?o bezpiecze?stwo w drodze do szko?y. Na boisku szkolnym, gdzie zosta? przygotowany plac do ?wicze? ruchu drogowego, dzieci pod kierunkiem policjantw wykonywa?y zadania zwi?zane z zachowaniem bezpiecze?stwa na drodze. Nast?pnie wyszli?my do miasta, na ulic? i przej?cia dla pieszych, aby utrwali? zdobyte wiadomo?ci i umiej?tno?ci. Nad wykonaniem zadania czuwali policjanci i wychowawcy klas.