Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Drukuj

Uwaga aktualizacja regulaminu

Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Cele
1. Zach?canie uczniw do aktywnego sp?dzania czasu wolnego
2. Utrwalanie zasad higieny i zdrowego trybu ?ycia
3. Pog??bianie znajomo?ci zasad bezpiecze?stwa


Program oprcz aktywnego udzia?u uczniw przewiduje rwnie? spotkania ze sportowcami- trenerami, dietetykami, lekarzami, ktrzy przeka?? podstawowe wskazwki do zdrowego rozwoju.


Podstawowe zasady programu:
1. Ka?dy uczestnik posiada konto w aplikacji Endomondo, i nale?y do grupy klasowej- grup? klasow? zak?ada wychowawca, grupa przyst?puje do rywalizacji- SOSzW
- Je?eli uczniowie nie posiadaj? sprz?tu umo?liwiaj?cego uczestnictwo w programie, mo?liwe jest aby klasa wychodz?c z wychowawc? lub innym nauczycielem powiela?a jego kilometry- wychowawca musi zg?osi? liczb? kilometrw i uczestnikw do organizatora
2. Uczestnikami programu mog? by?- uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, rodzice oraz pracownicy
3. Preferowane aktywno?ci to: bieg, chodzenie, jazda na rowerze
4. Rywalizacja odbywa? si? b?dzie w ilo?ci pokonanych kilometrw, 1 km = 1 pkt (jazda rowerem - 1 km = 0,5 pkt)
5. Uczniowie ich rodzice oraz pracownicy zaproszeni przez klas? (ka?da klasa mo?e zaprosi? dwch pracownikw)- gromadz? kilometry (punkty) dla swojej klasy- punkty dzielone b?d? przez liczb? uczestnikw danej klasy- dru?yny
6. Nale?e? mo?na tylko do jednej dru?yny
7. Minimalna d?ugo?? treningu to 1 km
8 .Podsumowania b?dzie mia?o miejsce na koniec semestru pierwszego i drugiego- 31.01.2016r. i 15.06. 2016r.
9. Uczestnicy mog? i powinni zg?asza? wszelkie niedozwolone praktyki, ktre b?d? sprawdzane na bie??co.
10.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach zmian w regulaminie.

Uwaga aktualizacja regulaminu

Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Cele

1. Zach?canie uczniw do aktywnego sp?dzania czasu wolnego

2. Utrwalanie zasad higieny i zdrowego trybu ?ycia

3. Pog??bianie znajomo?ci zasad bezpiecze?stwa

Program oprcz aktywnego udzia?u uczniw przewiduje rwnie? spotkania ze sportowcami- trenerami, dietetykami, lekarzami, ktrzy przeka?? podstawowe wskazwki do zdrowego rozwoju.

Podstawowe zasady programu:

1. Ka?dy uczestnik posiada konto w aplikacji Endomondo, i nale?y do grupy klasowej- grup? klasow? zak?ada wychowawca, grupa przyst?puje do rywalizacji- SOSzW

- Je?eli uczniowie nie posiadaj? sprz?tu umo?liwiaj?cego uczestnictwo w programie, mo?liwe jest aby klasa wychodz?c z wychowawc? lub innym nauczycielem powiela?a jego kilometry- wychowawca musi zg?osi? liczb? kilometrw i uczestnikw do organizatora

2. Uczestnikami programu mog? by?- uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, rodzice oraz pracownicy

3. Preferowane aktywno?ci to: bieg, chodzenie, jazda na rowerze

4. Rywalizacja odbywa? si? b?dzie w ilo?ci pokonanych kilometrw, 1 km = 1 pkt (jazda rowerem - 1 km = 0,5 pkt)

5. Uczniowie ich rodzice oraz pracownicy zaproszeni przez klas? (ka?da klasa mo?e zaprosi? dwch pracownikw)- gromadz? kilometry (punkty) dla swojej klasy- punkty dzielone b?d? przez liczb? uczestnikw danej klasy- dru?yny

6. Nale?e? mo?na tylko do jednej dru?yny

7. Minimalna d?ugo?? treningu to 1 km

8 .Podsumowania b?dzie mia?o miejsce na koniec semestru pierwszego i drugiego- 31.01.2016r. i 15.06. 2016r.

9. Uczestnicy mog? i powinni zg?asza? wszelkie niedozwolone praktyki, ktre b?d? sprawdzane na bie??co.

10.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach zmian w regulaminie.