Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!

Drukuj

Projekt pt.: ?Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!?

W ramach projektu, pragniemy dostarczy? dzieciom energii niezb?dnej do aktywnego sp?dzenia dnia w szkole.

Drugie ?niadanie odgrywa bardzo wa?n? rol? w codziennym jad?ospisie ? to dzi?ki niemu dziecko ma si?? na reszt? dnia w szkole, potrafi skoncentrowa? si? na zaj?ciach i wykonywa? ?wiczenia fizyczne w czasie zaj?? sportowych.

Wiele dzieci jednak zapomina o zabraniu drugiego ?niadania do szko?y i dlatego od wrze?nia, prowadzimy w naszym O?rodku kampani? pt.: ? Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!? Wspomagamy dzieci pysznymi kanapkami i owocami aby mia?y energi? i wigor na zaj?ciach fizycznych i umys?owych.

Serdecznie dzi?kuj? wszystkim pracownikom O?rodka za zaanga?owanie w projekcie ?Drugie ?niadanie?, w minionym p?roczu szkolnym.

Ma?gorzata Buchert