?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O?

Drukuj

W ramach projektu ?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O? w naszej szkole, odbywaj? si? zaj?cia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Uczniowie w czasie zaj?? usprawniaj? motoryk? narz?dw mowy (j?zyka, warg, policzkw, podniebienia mi?kkiego), wykonuj? ?wiczenia oddechowe, s?uchowe oraz artykulacyjne.

Dzieci s?uchaj? opowiada? logopedycznych iprbuj? wykonywa? poprawnie wszystkie ?wiczenia.

Poprzez organizacj? zaj?? w formie zabawy, wykorzystanie kolorowych iatrakcyjnych pomocy dydaktycznych, uczniowie ch?tnie ucz? si? poprawnego wymawiania g?osek isylab oraz bogac? swj zasb s?ownictwa.

Wsplne zabawy dostarczaj? dzieciom wiele rado?ci i zadowolenia z osi?gni?tego sukcesu, jakim jest prawid?owa wymowa izrozumienie w?rd rwie?nikw.