Edukacja przez ruch

Drukuj

Edukacja przez ruch - to pedagogiczny system kszta?cenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dzie?mi w przedszkolu i na poziomie edukacji pocz?tkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kszta?cenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wi??? ze sob? wewn?trzne zasady dydaktyczne systemu EPR, ktry jako ca?o?? tworzy metod? ca?o?ciowego, a wi?c holistycznego rozwoju dziecka. Podstawy systemu przedstawia prezentacja.