Integracja i nauka przez zabaw? - poznajemy swj kraj: Gda?sk, Gdynia, Sopot
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

Email Drukuj PDF

W dniu 17 kwietnia 2013 roku uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w pi?tym ju? spotkaniu integracyjnym pod has?em ,,Integracja i nauka przez zabaw??. Temat przewodni spotkania: ,,Poznajemy swj kraj: GDA?SK, GDYNIA i SOPOT?.

Na zaproszenie do wsplnych zmaga? z przygotowanymi zadaniami odpowiedzia?o 7 szk? z naszego powiatu:

- Szko?a Podstawowa nr 1 w Mi?dzychodzie,

- Szko?a Podstawowa nr 2 w Mi?dzychodzie,

- Gimnazjum nr 1 w Mi?dzychodzie,

- Gimnazjum nr 2 w Mi?dzychodzie,

- Zesp? Szk? w Chrzypsku Wielkim,

- Szko?a Podstawowa w Kamionnie,

- Szko?a Podstawowa w Sierakowie.

Z ka?dej wymienionej szko?y przyby?o 3 przedstawicieli wraz z opiekunem. W spotkanie zaanga?owanych by?o rwnie? 32 naszych wychowankw: bior?c udzia? we wsp?zawodnictwie; pe?ni?c rol? obserwatorw ? asystentw, przygotowuj?c pocz?stunek. Zespo?y niezmiennie dobierane by?y losowo i przed nimi postawiono 13 zada? konkursowych. Uczniowie musieli wykaza? si? wiedz? historyczn? na temat Trjmiasta rozwi?zuj?c test, krzy?wk?, uzupe?niaj?c tekst z lukami. Znajomo?? legend o regionie wykorzystali w dwch zadaniach konkursowych. ?wietnie poradzili sobie rwnie? z zadaniami dotycz?cymi znanych postaci zwi?zanych z Trjmiastem oraz zadaniem muzycznym, gdzie trzeba by?o nazwa? zespo?y i solistw wywodz?cych si? z tego regionu. Pracowali w sali komputerowej tworz?c not? biograficzn? znanej postaci; wykazali si? sprytem ,,wdmuchuj?c? ?aglwki do wyznaczonych portw. Jednocz?c si? w dwa ogromne zespo?y pod okiem wybranego przez siebie animatora z grona jurorw, ktrych stanowili wszyscy przybyli do nas opiekunowie, m?odzie? wykonywa?a szanty, ?wietnie si? przy tym bawi?c.

Nie lada trudno?? stanowi?o dla zawodnikw t?umaczenie tekstu z j?zyka niemieckiego dotycz?cego relacji z pobytu w Trjmie?cie niemieckiej turystki. Nie mniej ,,gimnastyki umys?owej? dostarczy?o zadanie gdzie trzeba by?o odpowiedzie? na pytania o muzyce, ta?cach i hafcie kaszubskim do tekstu wypowiedzianego przez rodowitego Kaszuba.

Zawodnicy z poszczeglnych dru?yn wykonywali tez prace plastyczne koloruj?c stroje kaszubskie.

Przyswojona wiedza nt. symboliki herbw Gda?ska, Gdyni i Sopotu przyda?a si? uczniom w konkurencji, w ktrej musieli znale?? 3 specjalnie pope?nione pomy?ki w herbach tych miast.

W tym roku rwnie? cz?onkowie komisji oprcz zada? zwi?zanych ze sprawdzaniem efektw pracy uczniw, musieli wykaza? si? umiej?tno?ciami zr?czno?ciowymi.

Ich zadaniem by?o z?owienie jak najwi?kszej ilo?ci rybek z punktami, ktre to zosta?y dopisane losowo przydzielonym zespo?om. Obrady komisji by?y bardzo burzliwe. Praca uczniw wydajna, zak?adany efekt osi?gni?ty.

W przedsi?wzi?cie to zaanga?owanych by?o sporo osb: p.A.Ho?owiak, p.J.Kunze, p.S.?wi?tek, p.K.Dura, p.M.Matuszak, p.E.Baranek, p.A.Adamczak, p.M.Ren, p.K.Krzy?aniak, p.K.Wittchen, p.D.Wi?niewska, p.A.Fojecka, p.E.Kalinowska. O si?y do konkursowych zmaga? zadbali p.J.Gieremek, p.P.Jankowski oraz p.J.Tomala przygotowuj?c pyszny pocz?stunek.

Wszystkim wymienionym osobom, a tak?e nauczycielom, ktrzy pozwolili na spotkania uczniw zwi?zane z przygotowaniami do konkursu, organizatorzy: T.Molik, R.Dura, A.Kwa?na i M.Molik serdecznie dzi?kuj?.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pami?tkowe drobiazgi i nadmorskie kamienie, a najlepsi atrakcyjne nagrody.

Zwyci?skie zespo?y to:

I MIEJSCE zesp? nr 1:

- M.Gogo?ek- Chrzypsko

- B.Paru?y?ski- SP 2 Mi?dzychd

- M.Lusina- SOSzW

- K.Derfert- SOSzW

II MIEJSCE zesp? nr 5:

- K.Brychcy- Gimnazjum nr 1 Mi?dzychd

-M.Snopek- Chrzypsko Wielkie

- A.Kubicka- SOSzW

- M.Kosicka-- SOSzW

III MIEJSCE zesp? nr 4:

- A.Dziubczy?ska- SP Sierakw

- J.Pertek- Gimnazjum nr 1 Mi?dzychd

- D.Tobis- SOSzW

- D.Orlik - SOSzW {gallery}12_13/04_17{/gallery}

You are here