BAJKOWY PONIEDZIA?EK - Mieczys?aw Hryniewicz

Drukuj

Donaszego O?rodka przyby? wyj?tkowy go?? ?aktor Mieczys?aw Hryniewicz, ktrego znamy z roli w ?Zmiennikach? i serialu ?Na wsplnej?.

By? to naprawd? wyj?tkowy poniedzia?ek -1 marca 2010 r. dla wszystkich uczniw naszej szko?y, poznali nie tylko znanego aktora, ale te? wspania?ego cz?owieka, bardzo oddanego dzieciom.

W zwi?zku z realizowan? w szkole akcj? Ca?a Polska czyta dzieciom wychowankowie wys?uchali bajki pt." Mrwka i konik polny? oraz w??czyli si? do zabawy przy wierszu J. Tuwima ?Rzepka? i wzorem pana Mieczys?awa wspaniale zagrali swoje role.

Dowiedzieli?my si? rwnie? jak zosta? aktorem, czym lubi? si? bawi? w dzieci?stwie oraz jakie by?y jego ulubione ksi??ki. Spotkanie po??czone by?o rwnie? z rozwi?zywaniem bajkowych zagadek, ktre odczytali r?ni pracownicy szko?y. Nawet te pozornie trudne fragmenty okaza?y si? dla naszychdzieci i m?odzie?y ?atwe do odgadni?cia, ucieszy?o to nauczycieli i zaproszonego go?cia.

By?o to bardzo wyj?tkowe czytanie bajek dzi?ki serdecznej atmosferze i wspania?emu go?ciowi panu Mieczys?awowi Hryniewiczowi, ktry na zako?czenie wsplnie z nauczycielami zach?ca? dzieci do codziennego czytania w domu i w szkole.

Nie zabrak?o te? pami?tkowych zdj?? z aktorem i wypisywania autografw.

Organizatorem spotkania by?a Monika Molik.