Kolejny "Bajkowy poniedzia?ek" - Ma?gorzata Ko?uchowska, J?drzej Schubert

Drukuj

Niezwykli go?cie i wyj?tkowe spotkanie

w naszym O?rodku Od 7 do 11 czerwca 2010 roku w O?rodku Szkolno ? Wychowawczym trwa? ?Tydzie? czytania dzieciom?. To ju? kolejna z cyklu imprez w tym roku szkolnym, pod has?em g?o?nego czytania ksi??ek przez doros?ych.

W poniedzia?ek 7 czerwca na ?Spotkanie z ksi??k?? zaproszono wyj?tkowych go?ci, a mianowicie: dzi?ki staraniom pani Moniki Molik przyjecha?a znana aktorka pani Ma?gorzata Ko?uchowska. Zaproszenie przyj?? tak?e wicestarosta pan J?drzej Schubert. Emocji i wra?e? naprawd? nie brakowa?o! W bardzo przytulnej, kameralnej scenerii znana aktorka przeczyta?a naszym najm?odszym ksi??k? pt. ?Martynka w krainie ba?ni?, w t?umaczeniu Wandy Chotomskiej. Starszym s?uchaczom rymowan? opowie?? z przes?aniem pt. ?Dwie zebry? przeczyta? pan J?drzej Schubert. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem wys?uchali niezwyk?ych interpretacji bajek i znakomicie poradzili sobie z pytaniami dotycz?cymi czytanych tekstw. Du?o ?miechu i dobrej zabawy dostarczy?y dzieciom ?Kalambury?, do przedstawiania ktrych zaprasza? nauczycieli pan Schubert. Zadaniem dzieci by?o odgadywanie tytu?w bajek. Pani Ma?gosia mia?a w tej zabawie te? swoj? rol? i jako ?wietna aktorka znakomicie poradzi?a sobie z zaprezentowaniem ?Kaczki dziwaczki?. Na zako?czenie spotkania wykonano pami?tkowe zdj?cia, a pani Ma?gorzata Ko?uchowska odpowiedzia?a na wiele pyta? dotycz?cych zawodu aktorki i jej serialowego ?ycia. By?o to wyj?tkowe prze?ycie dla wychowankw O?rodka, ktre dostarczy?o wszystkim wielu niezapomnianych emocji i wzrusze?.
Organizatorkami spotkania by?y:
M. Molik, K. Wittchen, D. Wi?niewska