Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcw oraz osb b?d?cych stron? innych umw
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna

dla zleceniobiorcw oraz osb b?d?cych stron? innych umw

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zada? publicznych jest Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy z siedzib? w Mi?dzychodzie ul. ?w.Jana Paw?a II 6B, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mi?dzychodzie jest Pan Krzysztof Pukaczewski mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 3. Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustaw? z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu zawarcia oraz realizacji umowy i nie zostan? udost?pnione innym podmiotom ni? upowa?nione na podstawie przepisw prawa.
 4. Dane osobowe nie b?d? udost?pniane podmiotom innym, ni? upowa?nione na podstawie przepisw prawa.
 5. Ka?da osoba, ktrej dane dotycz? ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz mo?liwo?? ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, za??dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego/organizacji mi?dzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania (je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody), ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urz?du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, i? przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie danych osobowych w zakresie niezb?dnym do realizacji zawartych umw oraz prowadzenia rozlicze? mi?dzy stronami jest obligatoryjne, a w pozosta?ym zakresie jest dobrowolne.

You are here