ENDOMONDO
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ENDOMONDO

Regulamin V Biegu Integracyjnego 2020r.

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/images/stories/endomondo/5_bieg_integracyjny_regulamin.pdf


Endondo -podsumowanie 2018

Email Drukuj PDF

Rywalizacja, w ktrej nasze klasy, grupy przedszkolne wspierali biegacze i rowerzy?ci z Mi?dzychodu i nie tylko dobieg?a ko?ca...

Więcej…

Plakat - 3 Bieg Integracyjny

Email Drukuj PDF

Regulamin ENDOMONDO 2017/18

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/images/stories/endomondo/endomondo_regulamin_2017_18.pdf


Podsumowanie Endomondo 2016/17

Email Drukuj PDF

Podsumowanie ENDOMONDO - 2016/2017

01.09.2016 r.- 18.06.2017r.

Klasyfikacja klasowa:

I PP ? M. Ren - od II semestru ??czona 3568,34 km

18- uczestnikw 198,24

II Gimnazjum 2,3 A- D. Wi?niewska 1649,91 km

9- uczestnikw 183,32 km

III Gimnazjum I, II, III- J. Kunze 2336,04km

17 uczestnikw 137,41km

IV Zawodowa I, II, III P. Jankowskiego 58,86 km

14 uczestnikw 4,20km

Uczniowie :

?ukasz Orlik - 45, 69 km

Tomek Kaczmarek - 37,02 km

Rodzina Mleczakw - Mateusz z mam? i tat?- 1693.96km

Klasa p. Magdy- PP systematyczne spacery z wychowawc? pozwoli?y na zaj?cie pierwszego miejsca

NOWE ENDOMONDO

Email Drukuj PDF

W zwi?zku z si?? wy?sz?, ktra przerwa?a rywalizacj? dru?ynow? ENDOMONDO, chcieli?my przeprosi? i jednocze?nie zaprosi? do nowej rywalizacji indywidualnej, ale punkty b?dziemy dolicza? do dru?yn, do ktrych nale?eli?cie wcze?niej i na tych samych zasadach. Zak?adajcie konta na Endomondo, biegajcie, spacerujcie- ruch to zdrowie.

ORGANIZATORZY

Wyniki Endomondo - luty 2016

Email Drukuj PDF

Wyniki rywalizacji dru?ynowej SOSzW - klasy gimnazjalne i szko?a zawodowa. Zach?camy do do??czania do dru?yn na aplikacji endomondo. Uczniowie, rodzice, nauczyciele wiosna to dobra okazja do rozpocz?cia treningw.

PODSUMOWANIE ? ENDOMONDO 01.09.2015r. - 31.-02.2016r.

Email Drukuj PDF

??cznie w rywalizacji w pierwszym p?roczu bra?o udzia? 29 osb (w tym 8 nauczycieli i jeden rodzic).
Wi?kszo?? uczniw bra?a udzia? bez aktywacji konta na endomondo - sportowe wtorki SU, wycieczki krajoznawcze. Liczymy, ?e wiosn? prze?amiecie si? i zaczniecie korzysta? z aplikacji endomondo do celw konkursu oraz w?asnej przyjemno?ci i satysfakcji.

Wyniki:

Uczniowie z najwi?ksza ilo?ci? kilometrw:
1 - Mateusz Mleczak- kl PP- 156,27 km
2 - Sebastian Piotrowski- kl I/II G- 111 km
3 - Mateusz Lusina- kl III Z- 99 km
4 - Mi?osz Andrzejczak- kl I/II G- 95 km

Nauczyciele z najwieksza ilo?ci? kilometrw:
1 - p. Asia Kunze- 429,25 km
2 - p. Dagmara Wi?niewska- 370, 69 km
3 - p. Pawe? Jankowski- 169,05 km
4 - p. Asia Gieremek- 144,43 km
5 - p. Sylwia ?wi?tek- 135,2 km (tytu? najlepszego grala za zdobycie ?nie?ki zim?- 1602 m n. p. m.)
6 - p. Miros?awa Matusiak- 100,35 km (dla klasy PP)
7 - p. Magda Duszy?ska 66 km (dla klasy III Z)
8 - p. Magda Ren- 32,11 km

Rodzic:

p. Mleczak- 156,27 km

Rywalizacja klasowa- najwi?cej kilometrw:
I - klasa I/II- 777,25 km
II - klasa PP ? 517,51 km
III - klasa G23A- 460,69 km
IV - klasa IIIG- 235,2 km
V - klasa I/II Z- 204,05 km
VI - klasa G123B- 179,43 km

VII - klasa III Z- 165 km

Wed?ug regulaminu wygrywa klasa, ktra zdoby?a najwiecej kilometrw w przeliczeniu na uczestnikw z danej klasy:

I - klasa G23A- 153,56 km- 3 osoby
II - klasa I/IIG- 129,54km- 6 osb
III - klasa PP- 103,502 km- 5 osb
IV - klasa G123B- 89,71 km- 2 osoby
V - klasa I/II Z- 51,01 km- 4 osoby
VI - klasa IIIG- 39,2 km- 6 osb
VII - klasa IIIZ- 41,25 km- 4 osoby

ORGANIZATORZY: JOANNA KUNZE, TOMASZ MOLIK

Endomondo - wrzesie?

Email Drukuj PDF

Min?? pierwszy miesi?c nauki. Za nami pierwsze kilometry w konkursie Rusz si? z ENDOMONDO. O nagrod? walcz? klasy (konieczny udzia? 50% klasy) oraz uczniowie indywidualni (mo?liwa osobna kategoria dla doros?ych- rodzice, pracownicy). Jest o co walczy?- nagrod? b?dzie statuetka ? KILOMETR oraz tytu? najbardziej sportowej klasy i osoby w SOSzW.

Przypominamy, ?e ka?da klasa mo?e zaprosi? DWCH pracownikw do swojej dru?yny, ?pieszcie zaprasza? tych najbardziej aktywnych. Wasi wychowawcy mog? zabiera? na treningi ma??onkw, ma??onki lub inne mi?e im osoby.

Informujemy rwnie?, ?e organizatorzy na koniec rywalizacji przyznaj? dodatkowe kilometry- bonusy- klasie o najwi?kszym procentowym udziale w konkursie, za oceny bardzo dobre i celuj?ce na koniec semestrw z wychowania fizycznego.

Razem z rywalizacj? Rusz si? z ENDOMONDO?, p. Sylwia i p. Magda organizuj? Sportowy wtorek. W pa?dzierniku kilometry wtorkowe liczymy podwjnie, a osoby bior?ce udzia? w Sportowym wtorku dostaj? bonusy kilometrowe.

Pami?tajcie- chodz?c na wycieczki te? ?apiecie kilometry!!!!!!

Powodzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ORGANIZATORZY

Rywalizacja - wrzesien 2015

Email Drukuj PDF

Wrzos- 07.10.2015r.

Email Drukuj PDF

W niezbyt pi?kne, wietrzne, jesienne popo?udnie udali?my si? na poszukiwania wrzosu, le?nej ro?liny, ktra w?a?nie kwitnie. Niestety nie uda?o nam si? znale?? wrzosu, ale za to znale?li?my pi?kne kwiaty, dynie i inne dary jesieni. Przy okazji kolejny raz sprz?tali?my ?wiat- ludzie strasznie ?miec?. Obserwowali?my te? ptaki- ?ab?dzie i czaple siwe oraz bardzo rzadkie czaple bia?e. Daria z kolegami mog?a zaobserwowa? przekrj przez gleb?, o ktrym rozmawiali?my na lekcjach, a Sebastian znalaz? oznakowanie szlakw turystycznych, ktre pozna? na lekcji.

Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Email Drukuj PDF

Uwaga aktualizacja regulaminu

Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Cele
1. Zach?canie uczniw do aktywnego sp?dzania czasu wolnego
2. Utrwalanie zasad higieny i zdrowego trybu ?ycia
3. Pog??bianie znajomo?ci zasad bezpiecze?stwa


Program oprcz aktywnego udzia?u uczniw przewiduje rwnie? spotkania ze sportowcami- trenerami, dietetykami, lekarzami, ktrzy przeka?? podstawowe wskazwki do zdrowego rozwoju.


Podstawowe zasady programu:
1. Ka?dy uczestnik posiada konto w aplikacji Endomondo, i nale?y do grupy klasowej- grup? klasow? zak?ada wychowawca, grupa przyst?puje do rywalizacji- SOSzW
- Je?eli uczniowie nie posiadaj? sprz?tu umo?liwiaj?cego uczestnictwo w programie, mo?liwe jest aby klasa wychodz?c z wychowawc? lub innym nauczycielem powiela?a jego kilometry- wychowawca musi zg?osi? liczb? kilometrw i uczestnikw do organizatora
2. Uczestnikami programu mog? by?- uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, rodzice oraz pracownicy
3. Preferowane aktywno?ci to: bieg, chodzenie, jazda na rowerze
4. Rywalizacja odbywa? si? b?dzie w ilo?ci pokonanych kilometrw, 1 km = 1 pkt (jazda rowerem - 1 km = 0,5 pkt)
5. Uczniowie ich rodzice oraz pracownicy zaproszeni przez klas? (ka?da klasa mo?e zaprosi? dwch pracownikw)- gromadz? kilometry (punkty) dla swojej klasy- punkty dzielone b?d? przez liczb? uczestnikw danej klasy- dru?yny
6. Nale?e? mo?na tylko do jednej dru?yny
7. Minimalna d?ugo?? treningu to 1 km
8 .Podsumowania b?dzie mia?o miejsce na koniec semestru pierwszego i drugiego- 31.01.2016r. i 15.06. 2016r.
9. Uczestnicy mog? i powinni zg?asza? wszelkie niedozwolone praktyki, ktre b?d? sprawdzane na bie??co.
10.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach zmian w regulaminie.

Uwaga aktualizacja regulaminu

Regulamin programu- konkursu Rusz si? z ENDOMONDO

Cele

1. Zach?canie uczniw do aktywnego sp?dzania czasu wolnego

2. Utrwalanie zasad higieny i zdrowego trybu ?ycia

3. Pog??bianie znajomo?ci zasad bezpiecze?stwa

Program oprcz aktywnego udzia?u uczniw przewiduje rwnie? spotkania ze sportowcami- trenerami, dietetykami, lekarzami, ktrzy przeka?? podstawowe wskazwki do zdrowego rozwoju.

Podstawowe zasady programu:

1. Ka?dy uczestnik posiada konto w aplikacji Endomondo, i nale?y do grupy klasowej- grup? klasow? zak?ada wychowawca, grupa przyst?puje do rywalizacji- SOSzW

- Je?eli uczniowie nie posiadaj? sprz?tu umo?liwiaj?cego uczestnictwo w programie, mo?liwe jest aby klasa wychodz?c z wychowawc? lub innym nauczycielem powiela?a jego kilometry- wychowawca musi zg?osi? liczb? kilometrw i uczestnikw do organizatora

2. Uczestnikami programu mog? by?- uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, rodzice oraz pracownicy

3. Preferowane aktywno?ci to: bieg, chodzenie, jazda na rowerze

4. Rywalizacja odbywa? si? b?dzie w ilo?ci pokonanych kilometrw, 1 km = 1 pkt (jazda rowerem - 1 km = 0,5 pkt)

5. Uczniowie ich rodzice oraz pracownicy zaproszeni przez klas? (ka?da klasa mo?e zaprosi? dwch pracownikw)- gromadz? kilometry (punkty) dla swojej klasy- punkty dzielone b?d? przez liczb? uczestnikw danej klasy- dru?yny

6. Nale?e? mo?na tylko do jednej dru?yny

7. Minimalna d?ugo?? treningu to 1 km

8 .Podsumowania b?dzie mia?o miejsce na koniec semestru pierwszego i drugiego- 31.01.2016r. i 15.06. 2016r.

9. Uczestnicy mog? i powinni zg?asza? wszelkie niedozwolone praktyki, ktre b?d? sprawdzane na bie??co.

10.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach zmian w regulaminie.

You are here