NASZA SZKO?A CZYTA DZIECIOM
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • NASZA SZKO?A CZYTA DZIECIOM

  "Sportowe czytanie"

  Email Drukuj PDF

  Dzisiaj odwiedzili nas go?cie wyj?tkowi: pan Mateusz Banaszkiewicz i wicestarosta - pan J?drzej Schubert. Z zaproszenia skorzystali domownicy ?rodowiskowego Domu Samopomocy i dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 1.

  Pan Mateusz przeczyta? bajk? ,,Wy?cig gokartw?. Razem z panem Schubertem przedstawili zebranym ,,Elementarz sportu?.

  My ju? wiemy, ?e sport to zdrowie, a ,,# bieganie jest fajne?. Pani Asia ? organizator II Biegu Integracyjnego - zaprosi?a do wzi?cia udzia?u w tym wa?nym dla naszego O?rodka biegu. Obejrzeli?my fotorelacj? z poprzedniej edycji. Wiemy ju?, ?e pan wicestarosta pobiegnie z nami. Bardzo si? z tego cieszymy. Pan Mateusz obj?? nasz bieg honorowym patronatem.

  Na koniec zesp? Flamaster zata?czy? dla naszych go?ci.

  Bardzo dzi?kujemy panu Mateuszowi i panu wicestaro?cie za po?wi?cony nam czas.

  Więcej…

  Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ

  Email Drukuj PDF


  Tydzie? czytania ksi??ek w O?rodku rozpocz?? w tym roku burmistrz Mi?dzychodu - pan Krzysztof Wolny, ktry przeczyta? opowiadanie o Elmerze - s?oniu w kratk?.

  Więcej…

  Czytamy dzieciom - ?DS

  Email Drukuj PDF

  Za nami kolejne spotkanie w ramach programu ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. Dzis go?cili?my domownikw ze ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Mi?dzychodzie, ktrzy zaprezentowali wyre?yserowany przez siebie film pt.?Z?ota kaczka?. Po krtkiej dyskusji na temat realizacji filmu, m?odsi uczniowie wys?uchali wiersza Jana Brzechwy pt. ? Kaczka dziwaczka?, ktry przeczyta?a dzi? ulubiona piel?gniarka wszystkich dzieci p. Jolanta. W ostatniej cz??ci spotkania wszyscy wzi?li udzia? w warsztatach plastycznych, w ktrych wykorzystali?my elementy metody p. Doroty Dziamskiej- Edukacja przez ruch. Zadaniem uczestnikw by?o rytmiczne kre?lenie kolorowych pirek przy d?wi?kach muzyki. Efektem ko?cowym by?y pi?kne kaczki oraz wsplny taniec rado?ci.

  Więcej…

  Spotkanie miko?ajkowe w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym

  Email Drukuj PDF

  3 grudnia 2015 r. Ten wyj?tkowy czas wychowankowie O?rodka rozpocz?li spotkaniem miko?ajkowym przy ksi??ce, zwi?zanym z programem ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. W pi?kn? opowie?? zabra? s?uchaczy wyj?tkowy go?? - ksi?dz proboszcz Tomasz Grny, czytaj?c ?Legend? o Miko?aju?. O dobrych uczynkach ma?ego Miko?aja opowiadali tak?e uczniowie, ktrzy zapoznali si? z jego histori?. Jego skromno??, wra?liwo?? na potrzeby innych i ch?? niesienia pomocy nie tylko ludziom ale i zwierz?tom poruszy?a wszystkich.

  Więcej…

  "Poniedzia?kowe przedpo?udnie z Jackiem Rozenkiem"

  Email Drukuj PDF

  Kolejny ju? raz ma?e i du?e dzieciaki z O?rodka sp?dzi?y szkolne przedpo?udnie z fantastycznym, znanym cz?owiekiem, ktry z dobrego serca pokona? kilkaset kilometrw, z niezwyk?? fantazj? przeczyta? opowiadanie o ??wiku Franklinie, wci?gaj?c s?uchaczy w bajeczny ?wiat wyobra?ni. Najlepiej bawili si? najm?odsi uczniowie, ktrzy z ogromnym zaanga?owaniem s?uchali i odpowiadali na pytania zadawane przez go?cia. Pan Jacek Rozenek... aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, odwiedzi? 16 wrze?nia nasz? szko?? i zauroczony dzieciakami, magicznym spotkaniem obieca?, ?e przyjedzie do nas znw.

  Festyn rodzinny 2013 - Mieczys?aw Hryniewicz i Ryszard Andrzejewski (PEJA)

  Email Drukuj PDF

  {gallery}12_13/05_28c{/gallery}

  "Tydzie? czytania dzieciom"

  Email Drukuj PDF

  Tegoroczny program realizowany w szkole podstawowej zako?czy? si? wyj?tkowym Tygodniem, podczas ktrego ka?dego dnia odbywa?y si? ksi??kowe spotkania. W dniach od 10 do 14 czerwca 2013 roku, w czasie du?ych przerw ?niadaniowych najm?odsze dzieci s?ucha?y wyj?tkowych interpretacji wierszy i opowiada?. Bajeczk? o "Zarozumia?ej ?abie" czyta?a pani Magda Duszy?ska, a dzieci kolorowa?y najr?niejsze ?abki. Bardzo krtk? bajeczk? pt. "Wy?cig ?limakw" opowiedzia? pan Maciej Matuszak; tym razem malowali?my oczywi?cie ?limaki. Przyby?y do naszego O?rodka tak?e dzieci z Przedszkola nr 1, ktre zaprezentowa?y nam si? w weso?ym ta?cu kwiatw oraz Polonezie, przygotowywanym na zako?czenie roku. Do weso?ej rodzinki "S?onia Tr?balskiego" zaprosi? nas pan Marcin Paw?owski, a dzieciaki z klasy 4/5 A przygotowa?y krtk? scenk?; dowoln? technik? czarowali?my s?onie. Wyj?tkowym go?ciem by?a dla nas pani Agnieszka Le?niewska, pe?ni?ca funkcj? zast?pcy Burmistrza Mi?dzychodu, ktra wraz z ?abk? Mi?dzysi? "oprowadzi?a" nas po rodzinnym mie?cie, a uczniowie rozpoznawali szkice nawa?niejszych zak?tkw i miejsc, ktre warto zobaczy?. Na zako?czenie Tygodnia relaksowali?my si? w Sali Do?wiadczania ?wiata, przy s?uchowisku pt. "Ma?a Syrenka" i wyklejaj?c wsplnie srebrno - z?ot? Syrenk?. To by? wyj?tkowo udany Tydzie?!{gallery}12_13/06_11{/gallery}

  Niezapomniane Miko?ajki?- Halinka Benedyk

  Email Drukuj PDF

  Troch? sp?nione, ale naprawd? niezwyk?e mieli?my w tym roku Miko?ajki. 11 grudnia 2012 r. sp?dzi?a je z nami piosenkarka p. Halinka Benedyk. Niezwykle ciep?a i wra?liwa osoba, zwi?zana ze stowarzyszeniem osb niepe?nosprawnych i znaj?ca ich problemy przyjecha?a w?a?nie do nas, by przeczyta? dzieciom histori? o ?Wolnym dniu Miko?aja?. Ale mogli?my w tym dniu pos?ucha? tak?e starszych uczniw, czytaj?cych na co dzie? w m?odszych klasach, ktrzy wraz z p. Dyrektorem opowiedzieli nam krtk? histori? ?Pewnej nocy przed Wigili???. ?wi?teczny klimat tego spotkania sprawi?, ?e nie zabrak?o prawdziwych wzrusze?. Pani Halinka wyr?ni?a trzy najlepsze prace w konkursie plastycznym o Miko?aju, ktre wybra?a z naszej szkolnej galerii. Kolejni trzej uczniowie z Gimnazjum, zwyci?zcy konkursu literackiego, przeczytali swoje najpi?kniejsze listy do Miko?aja. W podzi?kowaniu za przybycie wszyscy za?piewali?my pani Halince ?wi?teczne piosenki, natomiast ona zaprosi?a nas do wsplnej zabawy przy swoich najwi?kszych przebojach.{gallery}12_13/12_11{/gallery}{gallery}12_13/12_11b{/gallery}

  Andrzejki w wyj?tkowym towarzystwie? - Artur Barci?

  Email Drukuj PDF

  30 listopada 2012 r. andrzejkowe popo?udnie sp?dzili?my w towarzystwie przesympatycznego aktora p. Artura Barcisia, znanego zarwno z rl serialowych jak i teatralnych. Najm?odszym dzieciom pan Artur przeczyta? bajk? pt. ?Stoliczku, nakryj si??, a tym nieco starszym ods?oni? kilka tajemnic dotycz?cych magii oraz najbardziej znanych z filmu i literatury czarodziejw. Na spotkanie przybyli rwnie? rodzice zainteresowani zawodowymi aspektami ?ycia pana Barcisia, ktry bardzo ch?tnie odpowiada? na pytania dotycz?ce swojego zawodu.

  Szcz??liwy pi?tek trzynastego w naszym O?rodku - Olivier Janiak

  Email Drukuj PDF

  Tym razem nasze dzieci odwiedzi? znany dziennikarz i prezenter telewizyjny p. Olivier Janiak. Mimo wielu zaj??, znalaz? czas, aby pozna? dzieci, zaprzyja?ni? si? z nimi i oczywi?cie przeczyta? bajk? pt. ?Brzydkie kacz?tko?. Starszych uczniw zaciekawi? opowie?ci? o pracy w telewizji. Dzi?ki akcji ?Stop bosym stopom? sprezentowa? dzieciom kilkadziesi?t par butw i kalendarzy ?D?entelmeni? wraz z p?ytami. Pan Janiak szybko nawi?za? pozytywne relacje z dzie?mi, ktre obdarzy?y go wyj?tkow? sympati? i w podzi?kowaniu wr?czy?y bukiet tulipanw oraz za?piewa?y piosenk? o wio?nie. To by?o sidme spotkanie w placwce zwi?zane z czytaniem, w ramach programu ?Nasza szko?a czyta dzieciom? w tle wiosennej scenografii, przybli?aj?ce dzieciom ?rodowisko przyrodnicze, w ktrym dorasta?o Brzydkie kacz?tko.{gallery}11_12/04_13{/gallery}

  Bajkowy poniedzia?ek z udzia?em aktorki - pani Katarzyny ?ak

  Email Drukuj PDF

  7 listopada 2011 roku, ju? po raz szsty do naszego O?rodka przyjecha? wyj?tkowy go??, aby przeczyta? ba?? i przenie?? dzieci w ?wiat Krlewny ?nie?ki. Pani Katarzyna ?ak ? aktorka teatralna i filmowa, z niezwyk?? precyzj? i fantazyjn? lekko?ci? wcieli?a si? w poszczeglne postacie bohaterw bajki, wzbudzaj?c zainteresowanie i podziw najm?odszych s?uchaczy. Jak zawsze podczas takich spotka?, w szkole panowa? wyj?tkowy klimat. M?odsi uczniowie przybyli na spotkanie w krasnych czapkach, a aktorzy szkolnego ko?a teatralnego wcielili si? w role siedmiu krasnoludkw. Nie zabrak?o te? prawdziwej Krlewny ?nie?ki oraz ba?niowej scenografii. W?rd zaproszonych go?ci byli rwnie? rwie?nicy ze Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego w Mi?dzyrzeczu wraz z opiekunk? p. Ew? Kijak oraz starsi koledzy z ZS nr 1 w Mi?dzychodzie. Pani Katarzyna nie odmwi?a dzieciom udzia?u w zabawie muzycznej o krasnoludkach, wywo?uj?c nadzwyczaj radosne emocje. Na zako?czenie spotkania ka?demu z osobna, z wyj?tkow? dedykacj? podpisa?a swoje zdj?cie. Szczeglna sympatia i ?yczliwo?? pani ?ak sprawi?y, ?e dzieci poczu?y si? wyj?tkowo wyr?nione w tym dniu.{gallery}11_12/11_07{/gallery}

  Aktor Szymon Bobrowski odwiedzi? nasz? szko??

  Email Drukuj PDF
  W ?rod?, 15 czerwca 2011 r. do naszego O?rodka przyjecha? znany aktor Szymon Bobrowski, aby spotka? si? z naszymi dzie?mi i przeczyta? im bajk? o "Czerwonym Kapturku". Na spotkanie przy ksi??ce, w zwi?zku z realizowanym przez szko?? programem " Nasza szko?a czyta dzieciom" przybyli tym razem m?odsi uczniowie i jak zwykle bawili si? doskonale. Pan Szymon, jak si? okaza?o bardzo lubi dzieci i umiej?tnie zach?ci? ich do uwa?nego s?uchania bajki. Zdradzi? uczniom, ?e kiedy by? ma?ym ch?opcem lubi? czyta? "Piotrusia Pana" i t? bajk? najmilej wspomina z dzieci?stwa. Otwarto?? i spontaniczno?? aktora sprawi?a, ?e dzieci zadawa?y panu Szymonowi wiele pyta?, na ktre cierpliwie i z humorem odpowiada?. Zabawa z bajk? o Czerwonym Kapturku przynios?a wszystkim uczestnikom wiele rado?ci, poniewa? zaproszony go?? po aktorsku zach?ci? dzieci do na?ladowania postaci Czerwonego Kapturka, Babci, Wilka oraz My?liwego. Dzieci rozszyfrowywa?y rwnie? pomylone tytu?y bajek np. "S?o? Tr?bali?ski", "?pi?cy Kapturek" "Szewczyk Dratewczyk" czy "Ksi??niczka w butach", znakomicie poradzi?y sobie podaj?c prawid?owe nazwy. Spotkanie wyzwoli?o u dzieci tyle pozytywnej energii, ?e nie zabrak?o spontanicznych dowodw dzieci?cej wdzi?czno?ci. W mi?ej i serdecznej atmosferze na koniec spotkania zrobiono jeszcze pami?tkowe zdj?cia. Pan Szymon Bobrowski obieca? dzieciom, ?e nie tylko zach?ci innych aktorw do odwiedzania O?rodka, ale odwiedzi szko?? jeszcze raz.
  Organizatorkami spotkania by?y : M.Molik, D.Wi?niewska i K.Wittchen.

  Andrzej Grabowski czyta? naszym dzieciom...

  Email Drukuj PDF

  Na marcowe spotkanie z uczniami Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego przyby? pan Andrzej Grabowski wraz z ?on?. W ramach programu ,,Nasza szko?a czyta dzieciom? znany aktor przedstawi? w?asn? interpretacj? wiersza J.Tuwima pt. ,,Lokomotywa?. W zabawie wzi?li udzia? tak?e uczniowie trzeciej klasy Szko?y Podstawowej nr 1, zaproszeni na wsplne spotkanie. Najm?odsze dzieci wraz z pani? Anit? Grabowsk? pomog?y zilustrowa? tre?? wiersza. Uzupe?nieniem czytania by?y wierszowane zagadki ukryte w tajemniczych pude?kach. Wybrani przez pana Andrzeja nauczyciele odczytywali fragmenty wierszy, a uczniowie odgadywali ich tytu?y na podstawie rekwizytw. Podczas spotkania zaprezentowano zwyci?zcw konkursu literackiego, organizowanego przez szkoln? gazetk? ,,Echo?, ktrym nagrody ksi??kowe wr?czy? pan Grabowski. I tym razem nie zabrak?o pami?tkowych zdj?? z zaproszonym go?ciem, ktry w?a?nie dla naszych wychowankw przyby? z Warszawy.

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  NASZA SZKO?A CZYTA DZIECIOM - Justyna Steczkowska

  Email Drukuj PDF

  Kolejny wyj?tkowy go?? w naszej szkole. Do naszego O?rodka przyjecha?a znana piosenkarka p. Justyna Steczkowska, aby spotka? si? z dzie?mi oraz przeczyta? im opowiadanie o Kubusiu Puchatku pt. Za du?o miodku?. Spotkanie oby?o si? 15 pa?dziernika i mia?o charakter integracyjny, poniewa? zaproszono rwnie? uczniw z kl.III ze Szko?y Podstawowej nr1. To ju? kolejne takie spotkanie w O?rodku, ktre zwi?zane jest z realizowanym przez szko?? programem Nasza szko?a czyta dzieciom, zainspirowanym kampani? Fundacji ABC Ca?a Polska czyta dzieciom?. Dzieci wys?ucha?y rwnie? bajki O rybaku i z?otej rybce? w wykonaniu p. Ryszarda Dury oraz wzi??y udzia? w rysunkowych kalamburach odgaduj?c tytu?y znanych wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. Piosenkarka by?a g??boko poruszona i szcz??liwa, ?e mog?a przeczyta? dzieciom bajk? oraz za?piewa? razem z nimi piosenk?. Stworzy?a wyj?tkowy klimat tego spotkania skupiaj?c uwag? wszystkich dzieci nawet tych z wi?kszymi problemami rozwojowymi. Nale?y podkre?li?, ?e w szkole czytali ju? oprcz naszych wspania?ych nauczycieli i pracownikw, znani i lubiani: Mieczys?aw Hryniewicz, Ma?gorzata Ko?uchowska oraz wicestarosta J?drzej Schubert. Organizatorkami by?y: Dagmara Wi?niewska, Katarzyna Wittchen oraz Monika Molik.{gallery}10_11/10_14{/gallery}

  Kolejny "Bajkowy poniedzia?ek" - Ma?gorzata Ko?uchowska, J?drzej Schubert

  Email Drukuj PDF

  Niezwykli go?cie i wyj?tkowe spotkanie

  w naszym O?rodku Od 7 do 11 czerwca 2010 roku w O?rodku Szkolno ? Wychowawczym trwa? ?Tydzie? czytania dzieciom?. To ju? kolejna z cyklu imprez w tym roku szkolnym, pod has?em g?o?nego czytania ksi??ek przez doros?ych.

  W poniedzia?ek 7 czerwca na ?Spotkanie z ksi??k?? zaproszono wyj?tkowych go?ci, a mianowicie: dzi?ki staraniom pani Moniki Molik przyjecha?a znana aktorka pani Ma?gorzata Ko?uchowska. Zaproszenie przyj?? tak?e wicestarosta pan J?drzej Schubert. Emocji i wra?e? naprawd? nie brakowa?o! W bardzo przytulnej, kameralnej scenerii znana aktorka przeczyta?a naszym najm?odszym ksi??k? pt. ?Martynka w krainie ba?ni?, w t?umaczeniu Wandy Chotomskiej. Starszym s?uchaczom rymowan? opowie?? z przes?aniem pt. ?Dwie zebry? przeczyta? pan J?drzej Schubert. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem wys?uchali niezwyk?ych interpretacji bajek i znakomicie poradzili sobie z pytaniami dotycz?cymi czytanych tekstw. Du?o ?miechu i dobrej zabawy dostarczy?y dzieciom ?Kalambury?, do przedstawiania ktrych zaprasza? nauczycieli pan Schubert. Zadaniem dzieci by?o odgadywanie tytu?w bajek. Pani Ma?gosia mia?a w tej zabawie te? swoj? rol? i jako ?wietna aktorka znakomicie poradzi?a sobie z zaprezentowaniem ?Kaczki dziwaczki?. Na zako?czenie spotkania wykonano pami?tkowe zdj?cia, a pani Ma?gorzata Ko?uchowska odpowiedzia?a na wiele pyta? dotycz?cych zawodu aktorki i jej serialowego ?ycia. By?o to wyj?tkowe prze?ycie dla wychowankw O?rodka, ktre dostarczy?o wszystkim wielu niezapomnianych emocji i wzrusze?.
  Organizatorkami spotkania by?y:
  M. Molik, K. Wittchen, D. Wi?niewska

  BAJKOWY PONIEDZIA?EK - Mieczys?aw Hryniewicz

  Email Drukuj PDF

  Donaszego O?rodka przyby? wyj?tkowy go?? ?aktor Mieczys?aw Hryniewicz, ktrego znamy z roli w ?Zmiennikach? i serialu ?Na wsplnej?.

  By? to naprawd? wyj?tkowy poniedzia?ek -1 marca 2010 r. dla wszystkich uczniw naszej szko?y, poznali nie tylko znanego aktora, ale te? wspania?ego cz?owieka, bardzo oddanego dzieciom.

  W zwi?zku z realizowan? w szkole akcj? Ca?a Polska czyta dzieciom wychowankowie wys?uchali bajki pt." Mrwka i konik polny? oraz w??czyli si? do zabawy przy wierszu J. Tuwima ?Rzepka? i wzorem pana Mieczys?awa wspaniale zagrali swoje role.

  Dowiedzieli?my si? rwnie? jak zosta? aktorem, czym lubi? si? bawi? w dzieci?stwie oraz jakie by?y jego ulubione ksi??ki. Spotkanie po??czone by?o rwnie? z rozwi?zywaniem bajkowych zagadek, ktre odczytali r?ni pracownicy szko?y. Nawet te pozornie trudne fragmenty okaza?y si? dla naszychdzieci i m?odzie?y ?atwe do odgadni?cia, ucieszy?o to nauczycieli i zaproszonego go?cia.

  By?o to bardzo wyj?tkowe czytanie bajek dzi?ki serdecznej atmosferze i wspania?emu go?ciowi panu Mieczys?awowi Hryniewiczowi, ktry na zako?czenie wsplnie z nauczycielami zach?ca? dzieci do codziennego czytania w domu i w szkole.

  Nie zabrak?o te? pami?tkowych zdj?? z aktorem i wypisywania autografw.

  Organizatorem spotkania by?a Monika Molik.

  You are here