Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 10470583

Dzisiaj jest: Poniedziałek
4 Grudnia 2023
Imieniny obchodzą
Barbara, Berno, Biernat, Chrystian,
Hieronim, Krystian, Piotr

Do końca roku zostało 28 dni.
Zodiak: Strzelec

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Akcja - "Kup Pan szczotk?!"

Dzisiaj zako?czy?a si? akcja prowadzona przez SU pod has?em - Kup pan szczotk?. Wszyscy uczniowie, ktrzy zakupili i przynie?li szczotk? lub past? dla dzieci z Afryki zrobili sobie pami?tkowe zdj?cie.

Muzycy i ich instrumenty- skrzypce

We wtorek odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu Muzycy i ich instrumenty. Na zaproszenie pana Macieja odwiedzi? nas pan Miron Stieler, ktry zaprezentowa? nam skrzypce. Poznali?my skrzypce takie, na ktrych muzycy graj? w filharmonii, skrzypce ludowe i odmian? skrzypiec pochodz?ca z Nepalu. Pan Miron zagra? nam na nich wszystkich i opowiedzia? o swoich instrumentach. Dowiedzieli?my si? rwnie?, ?e nasz go?? jest podr?nikiem i odwiedzi nas jeszcze, aby zaprezentowa? instrumenty etniczne.
Czekamy niecierpliwie i dzi?kujemy za odwiedziny.

Więcej…

Spotkanie z Pani? Prezydentow?- Agat? Kornhauser- Duda

Dzisiaj odwiedzili?my Warszaw?. Zbirka 5 rano. Sze?? godzin w autobusie z super kierowc?. Jeste?my w Pa?acu Namiestnikowskim- siedzibie prezydenta RP. Sprawdzeni przez ochron?, udali?my si? na zwiedzanie pa?acu- pi?kne, historyczne wn?trza, po ktrych chodzi?o pi?ciu prezydentw RP. Siadali?my tam gdzie siada prezydent w czasie narad, bywali?my tam gdzie prezydent z ma??onk? przyjmuj? go?ci i w ko?cu najwa?niejsze spotkanie z pierwsz? dam?...

Więcej…

W pi?tek 4 listopada 2016r. poszli?my si? na wycieczk? do Zak?adw Przemys?u Owocowo-Warzywnego w Mi?dzychodzie. Produkty firmy wrci?y na rynek, a my chcieli?my zobaczy?, jak si? je produkuje.

Po zak?adzie oprowadza? nas i opowiada? o cyklach produkcji pan Ryszard Chabiera.

Dzi?kujemy.

Więcej…

Czytamy w czwartki - wizyta w bibliotece publicznej

W ka?dy czwartek udajemy si? do biblioteki na spotkanie z ksi??k?. Rozpocz?li?my cykl opowie?ci jesiennych. Pi?kne opowiadanie ?O li?ciu Jasiu? pokaza?o, ?e warto mie? przyjaci?, ktrzy pomog? nam przej?? przez ?ycie. Uczymy si? s?ucha?, odpowiada? na pytania, doskonalimy umiej?tno?ci plastyczne i techniczne.Urodziny Kubusia Puchatka

Pod has?em ?Prosz?, dzi?kuj?, przepraszam? ?wi?towali?my w pi?tek 28 pa?dziernika sme urodziny Kubusia Puchatka. Na pocz?tek spotkania dzieci ze szkolnego ko?a teatralnego przygotowa?y dla wszystkich go?ci przedstawienie pt. ?Szcz??liwy dzie? kochania?...

Więcej…

3A z ZS JEDYNKA

24.10.2016 r.odwiedzili nasz o?rodek uczniowie klasy 3a Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka w Mi?dzychodzie wraz z wychowawc? p. Januszem Skorup? .Wychowankowie Pana Janusza mieli mo?liwo?? obejrzenia sal dydaktycznych i zapoznania si? z rodzajami prowadzonych w nich zaj?? .Uczniowie ofiarowali przedszkola kom w?asne zabawki ,gry ,ksi??ki oraz przybory plastyczne .Podarunki sprawi?y naszym maluszkom ogromn? rado?? .

DZI?KUJEMY!

Anna Pospiesza?a

Wolontariat ZS JEDYNKA

Poniedzia?ek 24.10.2016r. by? w naszym O?rodku dniem pe?nym mi?ych niespodzianek. Naszym go?ciem by?a Pani Ewa Mrwka wraz z przedstawicielkami wolontariatu dzia?aj?cego w Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka. Przedszkolaki zosta?y obdarowane zabawkami ,puzzlami ,ksi??kami ,grami edukacyjnymi oraz maskotkami{#emotions_dlg.smile}

DZI?KUJEMY

Anna Pospiesza?a

STOP GRYPA !

Warsztaty z rysowania pastelami

Jesienna deszczowa aura niezbyt sprzyja plenerowi, ale ze skarbw znalezionych podczas spaceru mo?na stworzy? pi?kn? jesienna kompozycj?. Agnieszka, Hania, Daria, Grzesiu, Szymon i Piotrek brali udzia? w warsztatach rysowania pastelami martwej natury, ktra przedstawia?a jesienn? kompozycj? z li?ci kasztanw i jab?ek - skarbw znalezionych na spacerze...

Więcej…

?w?to Latawca 2016

Dnia 18 pa?dziernika na stadionie MOSiR odby?o si? ?wi?to Latawca, ktrego organizatorem jest CAK, a pomys?odawc? projektu pan Robert Buchert. W imprezie bra?y udzia? dzieci i m?odzie? z mi?dzychodzkich przedszkoli i szk?. Liczn? grup? stanowili uczniowie z naszej szko?y. Ka?dy zaprezentowa? lot swojego latawca, ktre wcze?niej by?y wykonane podczas warsztatw w szkole. Naj?adniejsze latawce zosta?y nagrodzone. Gratulujemy!

Więcej…

Czytanie ksi??ek rozwija wyobra?ni? ? spotkania w Bibliotece Publicznej.

05 pa?dziernika udali?my si? z klas? II,III, 1/2A do Biblioteki Publicznej na lekcj? czytania i s?uchania opowie?ci o Kubusiu Puchatku. Rozmawiali?my o przyja?ni i pomocy innym. Dzieci wys?ucha?y tekstu opowiadania i ch?tnie dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami na temat zachowania bohaterw. Zachwyca?y si? makiet? Stumilowego lasu i jego mieszka?cw. Ch?tnie b?dziemy powtarza? te spotkania w ka?dy czwartek.

SREBRNO - Z?OTA KAMIONNA!!!

Jad?c na prze?ajowe biegi Powsta?cw Wielkopolskich do Kamionny, nie przypuszcza?em nic innego jak tylko dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?, a tu .......... masz babo placek!!! Zabawa by?a przednia, to fakt, lecz kr??kw w kolorze z?otym i srebrnym nigdy w ?yciu bym si? nie spodziewa?!!!...

Więcej…

Pyra w SP

30.09.2016r. samorz?d uczniowski szko?y podstawowej zorganizowa? Dzie? Pyry. Na boisku odby?y si? zawody sportowe z ziemniakiem w roli g?wnej, a na zako?czenie dzieci wykona?y prace plastyczne z ziemniaczanych piecz?tek.

Jesienne spotkanie w Drzewcach

W czwartek 29.09.16r. m?odsze dzieci szko?y podstawowej i klasy realidacyjno-wychowawczej spotka?y si? na pikniku z okazji powitania jesieni w Drzewcach. W wyprawie do lasu towarzyszyli nam rodzice, opiekunowie i rodze?stwo. Zabawa by?a udana, bo pogoda dopisa?a, humory te? jednak poszukiwania grzybw w lesie nie powiod?y si?, dlatego zebrali?my inne skarby do jesiennych dekoracji. Poznali?my nowe zespo?y klasowe w czasie spaceru, zabawy i degustacji kie?basek z grilla.

Więcej…

?wi?to Pieczonego Ziemniaka

27 wrze?nia wychowankowie internatu Specjalnego O?rodka Szkolno -Wychowawczego wyjechali wraz z wychowawcami do "Centrum Turystyki Rowerowej " w Mierzynie. Odby?y si? tam obchody "?wi?ta Pieczonego Ziemniaka". G?wn? atrakcj? by?o oczywi?cie sma?enie kie?bas i pieczenie ziemniakw w ognisku. Klimatyczne miejsce w otoczeniu pi?knych widokw sprawi?o, ?e panowa? wy?mienity nastrj. Szczeglne podzi?kowania za pomoc w organizacji pobytu kierujemy do Dyrektor Centrum Animacji Kultury Pani Natalii Czarneckiej ?

Krzysztof Maciaszczyk

Strona 9 z 33

You are here