Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od wtorku 4 maja 2021

Drodzy Rodzice!

W związku z tym, że od 4 maja stosowane będą łagodniejsze restrykcje związane z kulturą, handlemn i edukacją przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań, informujemy, że

od 4 maja praca prowadzona będzie w trybie STACJONARNYM.


Z poważaniem

DYREKCJA OŚRODKA

Warsztaty z tworzenia mebli z palet

Dzi?kujemy organizatorom z Cak Mi?dzychd za zaproszenie na warsztaty, ?wietnie si? bawili?my.

Rozpocz?cie roku szkolnego

....i nareszcie do szko?y, witamy w nowym roku szkolnym.....

W niedzielne popo?udnie wsplnie z kolegami i kole?ankami ze szko?y w ?owyniu ,wybrali?my si? skromn? reprezentacj? na mecz Lecha Pozna? z Ark? Gdynia. Mecze tych dru?yn nazywane s? meczami przyja?ni, poniewa? oba kluby na co dzie? sympatyzuj? ze sob?. Dla nas to spotkanie mia?o podwjny wymiar przyjacielski, dlatego, ?e z przyjaci?mi i kolegami z ?owynia pojechali?my na spotkanie "przyja?ni" do Poznania.

Więcej…

Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ


Tydzie? czytania ksi??ek w O?rodku rozpocz?? w tym roku burmistrz Mi?dzychodu - pan Krzysztof Wolny, ktry przeczyta? opowiadanie o Elmerze - s?oniu w kratk?.

Więcej…

W poszukiwaniu metematyki...

Od poczatku roku niektrzy uczniowie naszej szko?y brali udzia? w wycieczkach po okolicznych zak?adach pracy.Wycieczki te mia?y na celu zarwno poznanie niektrych zawodw jak i doszukiwanie si? w kazdym z nich matematyki.Czy uda?o nam si? "j?"znale?c??..Otz okaza?o si?,?e matematyka jest wsz?dzie!!!

Więcej…

Podchody matematyczno-przyrodnicze

24 05.2016 roku odby?y si? szkolne podchody matematyczno-przyrodnicze.Uczniowie klas gimnazjalnych , zawodowych i pp zostali podzieleni na cztery dru?yny,ktre by?y oznaczone kolorami.Przedstawiciele dru?yn losowali swj kolor,opiekunw i teczk?,w ktrej znajdowa?y si? wskazwki wyznaczaj?ce tras?.Na uczniw czeka?y po drodze zadania ukryte wok? jeziora.Miejsca gdzie znajdowa?y si? zadania by?y oznaczone chor?giewkami.

Więcej…

I Bieg Integracyjny

03.06.2016r. odby? si? I Bieg Integracyjny w naszym O?rodku. W biegu wzi??o udzia? oko?o 85 osb- naszych uczniw, ich rodzin, uczniw szk? z Mi?dzychodu i Sierakowa oraz mi?o?nikw biegania z Mi?dzychodu.

Więcej…

"Wierszyki ? wybryki? to tytu? przedstawienia teatralnego, ktry obejrzeli uczniowie naszej szko?y w ?rod?, 18 maja br. w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie. Jak co roku udzia? w wycieczce wzi?li rwnie? rodzice i rodze?stwo uczniw. Jeszcze przed przedstawieniem nasi podopieczni mogli wykaza? si? talentem aktorskim i odegra? role do tekstw wierszy wyg?aszanych przez aktork? teatru...

Więcej…

Muzeum - Historia przedsi?biorstw w PRL

Uczniowie gimnazjum mieli okazj? zapozna? si? z niezwykle ciekaw? i pouczaj?ca wystaw? ukazuj?c? histori? przedsi?biorstw dzia?ajacych w Mi?dzychodzie w czasach PRL-u. M?odzie? z wielkim zaintresowaniem przegl?da?a bogate zbiory 20 zak?adw pracy np. Pomona, Modex, Prokom, Las itp...

Więcej…

Olimpiada matematyczna 2015

19 maja uczniowie klasy III gimnazjum :Martyna Gmi?t, ?aneta Ciep?a i Bartek Zachwieja wzi?li udzia? w Olimpiadzie Matematycznej, ktra odbywa si? co roku w Zespole Szk? nr 2 w Poznaniu. Jest nam bardzo mi?o,?e mo?emy w niej uczestniczy?, poznawa? kolegw i kole?anki z innych szk?, jak rwnie? wykaza? si? swoimi umiejetno?ciami matematycznymi. W tym roku w Olimpiadzie wzi??o udzia? 7 dru?yn, my usytuowali?my si? na miejscu IV, ale jak niezwykle wdzi?cznym....bo ?rodkowym ;-)

Dzi?kujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok.

Warsztaty malarskie - farby akrylowe

Hania, Grzesiu, Damian, Szymon i Adrian go?cili na warsztatach malarstwa w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw. Poznawali technik? malowania na p?tnie farbami akrylowymi pod czujnym okiem artystki pani El?biety Poni?skiej. Dzieci krok po kroku tworzy?y w?asne obrazy przedstawiaj?ce kwiaty. Atmosfera i i klimat w pracowni sprzyja? twrczemu dzia?aniu. Dzi?kujemy pani El?biecie Poni?skiej za cenne uwagi podczas malowania.

Więcej…

Muzyk, dudziarz - Przemys?aw Wawrzyniak

W poniedzia?ek, 16maja p. Maciej zorganizowa? nam kolejn? cz??? spotka? z muzyk?.Tym razem naszym go?ciem by? p. Przemys?aw Wawrzyniak, ktry zagra? na dudach, fletach i b?bnie i zapozna? nas z kultur? szkock? i irlandzk?. Pan Przemek zafascynowa? wszystkich muzyk? i strojem.

Więcej…

11. 05. 2016 r. wybrali?my si? na spacer, aby podziwia? pi?kno najbli?szej okolicy. Dotarli?my nad dwa jeziora: Tuczno i Winnogrskie. By?o weso?o, przyjemnie i tak ciep?o, ?e niektrzy postanowili sch?odzi? si? w podziemnym bunkrze. Po czterech godzinach w?drwki i przebyciu oko?o 17 kilometrw wrcili?my do domw cali i zdrowi- chocia? niektrzy "zgubili podeszwy" . Do zobaczenia na nast?pnej w?drwce.

Więcej…

Spotkanie ze specjalist? terapii uzale?nie?

29 kwietnia -pan Marek Compel-Specjalista Terapii Uzale?nie? po raz drugi zago?ci? w naszym O?rodku.Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum i Szko?y Zawodowej.Niezwykle interesuj?ca by?a rozmowa z Darkiem i Paw?em-podopiecznymi O?rodka Uzale?nie? w Ciborzu, ktrzy opowiedzieli swoje historie i wzbudzili w nas wszystkich g??bokie refleksje.Oby to spotkanie pozosta?o na d?ugo w naszej pami?ci i by?o lekcj? i przestrog? na ca?e ?ycie.Dzi?ki pani Asiu za to spotkanie.

I Bieg Integracyjny - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na I Bieg Integracyjny

03.06.2016r. (pi?tek) godzina 8.00 - chcieliby?my zorganizowa? bieg integracyjny dla dzieci z naszego O?rodka, rodzicw, uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego, pasjonatw biegania oraz wszystkich ch?tnych osb. Celem biegu jest integracja osb niepe?nosprawnych z ich rwie?nikami - u?wiadomienie r?nych ogranicze? zwi?zanych z rozwojem psycho- fizycznym, z ktrymi spotykaj? si? uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, ale rwnie? dostrzeganie podobie?stw, braku r?nic mi?dzy rwie?nikami. Uczestnicy podzieleni b?d? na dru?yny.

Więcej…

Wycieczka do Gorzowa

Z okazji Dnia Kobiet i M??czyzn dla uczniw naszej szko?y zosta?a zorganizowana wycieczka do Gorzowa do kina HELIOS.Dzieci mia?y do wyboru dwa filmy.M?odsze dzieci mia?y okazj? obejrze? film pt."Zwierzogrd",natomiast starsza m?odzie? obejrza?a film pt."7 rzeczy,ktrych nie wiecie o m??czyznach..."Oczywi?cie wycieczka zako?czy?a si? tradycyjnie w McDonaldzie,ale i tak najwieksz? atrakcj? okaza?y si?... "ruchome schody".

Strona 10 z 33

You are here